Featured Image

Overweging 14 augustus, 20e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Overweging 20e zondag 2022 C

Bij het woordje vuur denk ik in relatie tot mijn vakantie, aan twee dingen. Allereerst viel mij bij mijn aankomst op het vliegveld in Riga een grote groep militairen op. In de dagen daarna hoorde ik van verschillende vrienden dat zij geheel of gedeeltelijk in dienst waren getreden van het ministerie van Defensie. Dit alles met het oog op het verdedigen van het land omdat er iemand ‘vuur’ is komen brengen in de omgeving door de inval in de Oekraïne. En op de tweede plaats werd mijn aandacht tijdens een van de vakantiedagen getrokken, door een jong stel dat het spel ‘open en gesloten hand’ speelde. Het ging er sportief doch ‘vurig’ aan toe, zelfs zodanig dat de vrouwelijke wederhelft in tranen uitbarstte toen haar vriend lachend met de eer ging strijken. In beide gevallen mogen we wellicht zeggen dat het ons ‘overkomt’ want er is een keuze gemaakt om het land te verdedigen of om het spel te spelen.

Jezus laat ons in het Evangelie weten dat Hij ‘vuur’ is komen brengen en dat Hij verlangt dat het oplaait. Alsook dat Hij een doopsel moet ondergaan en dat Hij zich beklemd voelt totdat het is volbracht. Ook in dit geval kunnen we wellicht zeggen dat het Hem ‘overkomt’ want het hoort bij zijn Christus of Redder zijn, bij de verzoenende missie die Hij van de Vader heeft ontvangen en aanvaard.

In beide gevallen volgen velen het voorbeeld: van Jezus als geloofsgetuigen en van de militairen om hun of een ander land te verdedigen tegen een aanval van buitenaf. In het geloof is het de passie voor het Evangelie en de daarmee verbonden vrijheid in God die de mensen gaande houdt. Bij de verdediging van het grondgebied is het de liefde voor het land en de vrijheid die de mensen drijft…

  • de profeet Jeremia (38, 4-6.8-10) spreekt over het verzet tegen de boodschap van God;
  • de brief aan de Hebreeën (12, 1-4) gaat over de geloofsgetuigen
  • in het evangelie volgens Lucas (12, 49-53) handelt over het vuur dat Jezus is komen brengen.

De edelen verzoeken de koning om de profeet Jeremia te laten doden. Het is een krachtig verzoek omdat zij niet langer de vurige verkondiging, van God uit, van zijn ‘verwoestende’ boodschap willen horen. Jeremia komt uit een familie van priesters en spreekt waarschuwende woorden onder de leiding van Gods Geest. Het is een oproep tot bekering en redding want de koning en het volk zijn Hem ontrouw. Dit alles speelt zich af net voor de grote ballingschap in den vreemde die begint in 587 voor Christus. De profeet wordt in een put geworpen waarin zich alleen slijk bevindt. Hij dreigt weg te zinken. De Ethiopiër Ebed Melek wat dienaar van de Eeuwige betekent, dat is God, protesteert bij de koning. Deze geeft van de weersomstuit opdracht om Jeremia uit de put te halen. Ondanks het gebeurde blijft de profeet echter vurig de totale verwoesting van Jeruzalem prediken als men zich niet bekeert. Echter de koning en het volk volharden in hun geloofsontrouw. De stad zal uiteindelijk, korte tijd later, ingenomen worden door de Chaldeeën uit Ur, de stad waar de Joodse aartsvader Abraham vandaan komt. In die stad, waarin het vuur als God wordt vereerd begon als het ware de Joodse geschiedenis. Terug bij af kunnen we nu wel zeggen…

Het Evangelie begint met Jezus’ woorden: ‘Vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe verlang Ik dat het al oplaait. Ik moet een doopsel ondergaan en hoe beklemd voel ik mij totdat het volbracht is.‘ Hieruit spreken enerzijds het goddelijk verlangen naar redding en anderzijds de menselijke angst voor de levensgave die volbracht moet worden. Het is echter ook de aankondiging van een nieuw begin, een nieuw verbond zoals bij Abraham. De woorden van Jezus volgen in tweede instantie op het antwoord op een vraag van de apostel Petrus. Hij stelde deze naar aanleiding van de parabel over de terugkeer van de bruidegom, afgelopen zondag. Jezus riep toen op tot waakzaamheid en trouw aan God maar niet iedereen zal deze houding aannemen. Hij voorspelt derhalve verdeeldheid. De reddende boodschap zal in een ‘huis van vijf’ strijd tot gevolg hebben. Met andere woorden, ze wordt net zoals in de tijd van de profeet Jeremia niet of maar deels aangenomen. De Heilige Geest, de Geest van vuur, krijgt niet bij iedereen toegang tot het hart om als leidsman op te treden in het leven. Jezus wordt ‘slachtoffer’ van de genoemde strijd ondanks dat Hij de boodschap van de verzoening is komen brengen. De kern van zijn boodschap wordt mooi verbeeld in de persoon van Jezus met een hart dat in vuur en vlam staat van Gods liefde. De   strijd woedt nog steeds in de gezinnen, tussen mannen en vrouwen en dito tussen volkeren en landen. Jezus daarentegen, die ieder van ons uitnodigt tot de eenheid brengende Liefde, God zelf, is hét verbindende principe van de verzoening. Hij is de hoeksteen van de gemeenschap, die op het kruis wordt gesticht, die wij de Kerk noemen. Op bijzondere wijze krijgt dit gestalte in de kerk van Loppiano, nabij Florence. En wel als een gebouw en een gemeenschap gelovig én letterlijk onder de mantel van Maria met als stralende eenheid, de Heer centraal in het tabernakel in de vorm van een grote Hostie.

In de brief aan de Hebreeën worden wij uitgenodigd om ons aan te sluiten bij de genoemde menigte van geloofsgetuigen. De aartsvader Abraham uit Ur, of de vader van het Joodse en christelijke geloof, is er een van. Het vraagt echter om een radicale keuze en door, zoals vorige week, hemelse schatten te verzamelen in plaats van aardse. Dit gaat echter, dat ervaren wij zelf, niet zonder strijd. We hebben immers zoals de apostel Paulus het zegt, ingeschreven voor een bijzondere wedstrijd waarin Jezus voorop loopt. Hij is de ‘Ebed Melek’ uit de eerste lezing die ons aanvuurt om op koers te blijven en om vooral vol te houden. Ons ‘vaderland’ is immers in de hemel.

‘Open onze oren voor de stille stemmen van de geloofsgetuigen waarin U zich laat zien als God met ons in Jezus, de Mensenzoon’…AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen, klik hier

Featured Image

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is heel jammer! Het betekent echter ook
dat de vieringen op zaterdagavond in de Maldens kerk van Sint Antonius Abt dringend behoefte aan
een koor of koren dat/die de vieringen verzorgt/verzorgen.

Onze parochie is rijk aan koren. Derhalve doen wij een beroep op hen om ons, in ieder geval voor
twee vieringen per maand, uit de brand te helpen.
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.

Hartelijk dank namens de Maldense gemeenschap.

Featured Image

Els Geelen nieuwe pastoraal werker

Els Geelen (52) is vanaf september de nieuwe pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid. Ze woont en werkt nu nog in Monster, bij Den Haag.

Geelen is sinds 2015 pastoraal werker bij de parochiefederatie Sint Franciscus in het Westland. Die federatie bestaat uit 10 parochies en 12 kerken. Samen met een priester collega was zij verantwoordelijk voor de parochies in Poeldijk, Monster, ‘s-Gravenzande en Heenweg/Hoek van Holland.

Ze heeft er zin in om aan de slag te gaan. In een interview met Drieklank zegt ze dat ze meer jongeren bij de kerk wil betrekken. “Ik wil graag het geloof overbrengen. Niet mijn geloof, maar zoals zij dat willen. Ik heb ook niet de oplossing om meer jongeren naar de kerk te krijgen, maar ik wil wel met ze in gesprek om te kijken wat zij willen.”

Klik hier voor het nieuwe exemplaar van Drieklank. Het interview staat op pagina 13.

Featured Image

Parochiebestuur kiest projectontwikkelaar voor Malden

De Antonius Abtkerk in Malden wordt een stuk kleiner en er komen 25 woningen. Het parochiebestuur heeft de keuze voor een projectontwikkelaar gemaakt.

Het parochiebestuur kiest voor projectontwikkelaar Advicus uit Deventer, die samen met architectuurstudio DP6 uit Deventer een plan had ingediend om de Antonius Abtkerk om te bouwen tot een kleinere kerk voor ongeveer 350 mensen en 25 woningen voor senioren en jongeren.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden3

De grote kerkzaal wordt in drie stukken opgedeeld. Het deel aan de straatkant wordt een nieuwe kerk. De hoofdentree van de kerk blijft behouden, net als het doopfont met toren en de stiltekapel. “Het mooie glas in lood blijft,” zegt Jos Verstegen van het parochiebestuur, “en ook de voorgevel aan de straatkant blijft intact.”

Van de pastorie worden twee woningen. gemaakt. Daarnaast worden 23 energiezuinige woningen en een parkeergarage voor 30 auto’s gerealiseerd en worden twee binnentuinen aangelegd.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden4 Plannen Malden5

Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al lange tijd te groot is voor het aantal kerkgangers, wil het parochiebestuur het kerkgebouw verkopen en een deel voor de eredienst behouden. Ruim een jaar geleden is hiervoor een stuurgroep ingesteld, die de herbestemming van het kerkcomplex in Malden bij projectontwikkelaars onder de aandacht bracht. In totaal reageerden 10 ontwikkelaars, waarvan er twee overbleven. 

Op een informatieavond op 17 maart presenteerden beide ontwikkelaars hun plannen aan parochianen. Uit een raadpleging onder parochianen bleek dat de plannen van Advicus op de meeste sympathie kunnen rekenen. Ook biedt deze projectontwikkelaar een betere prijs voor de kerk en blijft de voorgevel intact. Een andere belangrijke reden om voor Advicus te kiezen is dat de parochie in deze plannen het alleenrecht heeft op de kerkzaal.

Het bisdom is in principe akkoord, maar wacht de uiteindelijke overeenkomst af. Nu is de gemeente aan zet. Het parochiebestuur hoopt vóór 1 november de handtekening te kunnen zetten en dat volgend jaar al kan worden begonnen met de werkzaamheden. Wanneer kan worden ingeschreven op de woningen, is nog niet bekend. Het parochiebestuur kijkt nog of de vieringen kunnen doorgaan tijdens de verbouw.

Plannen Malden1

Featured Image

Boekje, ‘De geest breekt de lockdown open’

Op 3 juli nam Trees Versteegen afscheid als pastor, ze slaat de nieuwe
weg in van haar pensioen.

Als afscheidscadeau kreeg ze een boekje getiteld ‘De geest breekt de
lockdown open’ met overwegingen van haarzelf en collega Joska van der
Meer tijdens de coronaperiode. In het voorwoord zegt pastoor Jacques
Grubben hierover ‘Opdat Trees’ wijze woorden ons kunnen blijven
inspireren’ Dit boekje is te koop in de diverse locaties en
parochiesecretariaten voor 10 euro.

Featured Image

Vind elkaar in het belang van de boer en schepping

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van de veestapel met 30 procent in de komende jaren.  Na de Tweede Wereldoorlog is in Europa ingezet op een efficiënte en intensieve landbouw. Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de oorlogsjaren moesten schaarste en honger definitief worden uitgebannen. Dit Europese project, waarbij terecht de naam van Dr. Sicco Mansholt wordt genoemd, is uitermate succesvol geweest. In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge kwaliteit, relatief goedkoop en met een hoge veiligheid. Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren dankbaar voor zijn.

Schaduwzijde
Meer en meer komt echter ook de schaduwzijde van deze intensieve landbouw in beeld. Naar de mening van veel deskundigen leven er te veel dieren op een te klein grondgebied. De bijdrage van de landbouw aan de stikstofuitstoot is aanzienlijk. Het kabinet stelt dat als het gaat om stikstofuitstoot de plafonds zijn bereikt. De regering wil daarbij niet wegkijken en de uitstoot substantieel omlaag brengen. Vandaar dat het kabinet bovengenoemde plannen heeft ontwikkeld. Het zal duidelijk zijn dat een groot aantal boeren een dergelijk plan als uitermate bedreigend zal ervaren. De regeringsplannen hebben consequenties voor een houdbare bedrijfsvoering. Wat kan de Kerk  over deze kwestie  zeggen?

Pauselijk spreken
De Kerk heeft vanuit Schrift en Traditie veel wijsheid in huis over God, mens en maatschappij maar niet over de beste landbouwmethode. Op basis van zoveel mogelijk data moet beleid gemaakt worden en uiteindelijk is op dit punt het laatste woord aan onze politici. Maar de Kerk heeft wel een visie op de goede en rechtvaardige samenleving die hopelijk ook in het landbouwdebat kan helpen bij een juiste oriëntatie. Paus Franciscus schonk ons in 2015 zijn sociale encycliek Laudato Si. Het centrale woord in de encycliek is integrale ecologie. De paus pleit voor een cultuur van het leven. Het gaat om de bescherming van het ongeboren leven en het aftakelende leven maar ook om globale sociale gerechtigheid en zorg voor onze aarde als Gods schepping en ons gemeenschappelijk huis. Wat betekent dit alles voor het landbouwdebat?

Verduurzamen
In het licht van Laudato Si is een economische en ecologische transitie zeer wenselijk. Een en ander betekent dat onze productiemethoden en consumptiepatronen moeten worden verduurzaamd. Deze transitie kan niet van vandaag op morgen maar vraagt om een overgangstijd. Het is niet rechtvaardig dat individuele boeren door de transitie bovengemiddeld getroffen worden. Als de politiek inzet op een Green Deal, waar vanuit katholiek sociaal denken zeker veel voor te zeggen valt, dan zullen individuele boeren moeten worden geholpen om hun bedrijfsvoering aan te passen en te vergroenen. Bij een uitkoop van boeren die met hun bedrijf willen stoppen, moet door de overheid vanzelfsprekend een rechtvaardige prijs worden betaald.

Faire dialoog
De komende jaren zal een fair en zakelijk debat noodzakelijk zijn. Een debat waarbij niet op op de mens maar op de bal wordt gespeeld. Juist ook in het landbouwdebat zouden de emoties moeten worden getemperd ten gunste van een redelijke argumentatie. Overheid, milieugroepen en boeren zullen met elkaar intensieve gesprekken voeren. Er is vaak al de helft gewonnen als mensen in elkaars schoenen gaan staan en elkaars argumenten proberen te begrijpen. Uiteindelijk moet een houdbare oplossing worden gevonden waarbij zowel aan het belang van Gods schepping als aan het belang van boeren recht wordt gedaan. Onze geloofsgemeenschappen zouden katholieke boeren, overheden en milieubeschermers kunnen faciliteren als het gaat om ontmoeting en debat. Een beproefde methode vormt de dialoogtafel. Niet het strijdgesprek staat dan centraal maar het aandachtig luisteren naar de ander. Laten wij hopen dat in dit debat uiteindelijk de beste argumenten de koers zullen gaan bepalen. Er staat veel op het spel. Het geluk van talloze boerengezinnen maar ook het goed beheer van deze aarde die de Schepper aan ons heeft toevertrouwd.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch

Featured Image

Wijze en mooie woorden van bisschop Harrie Smeets van Roermond

Zomercolumn 2022: Gevonden worden

‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn … vind’. Wie van ons heeft dat niet eens verzucht als hij weer eens dit of dat kwijt was? Antonius van Padua geldt als een van de populairste volksheiligen van onze Kerk. Zijn vermogen om verloren of verloren gewaande spullen terug te bezorgen, zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

Het is niet voor niets dat je vroeger in heel wat huishoudens een afbeelding van hem tegenkwam. ‘Antonius van Padua stond naast de abrikozenvla,’ zong Toon Hermans al toen hij het over de woonkamer van zijn bonmama had. En dat Antonius ook vandaag de dag nog mensen aanspreekt, mag wel blijken uit het feit dat de populaire Limburgse dialectgroep Rowwen Hèze zelfs een heel liedje aan hem heeft gewijd: ‘D’n Heilige Anthonius deen mos ’t wiete.’ Daarin komen we de prachtige zin tegen ‘Soms is ’t beater iets moeis te verleeze. Beater verleeze dan det ge ’t noeit het gehad’. Een wijs man, die Antonius.

Hem aanroepen, werkt. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ik herinner me de koster uit een van mijn eerste parochies. Hij was lid van de plaatselijke carnavalsvereniging en had de microfoon van de kerk geleend voor een carnavalszitting. Toen hij deze weer terugbracht naar de kerk, ontbrak er een stekkertje. De goede man was doorgaans zeer precies van aard. In de sacrtistie had alles z’n vaste plek. Hij was dan ook doodongelukkig dat uitgerekend hem dit moest overkomen. Hij zocht stad en land af naar de stekker. Maar niets te vinden. In arren moede duwde hij een brief van toen nog tien gulden in de offerblok bij Antonius met het bekende verzoek ‘Antonius beste vrind….’. Om zijn gebed kracht bij te zetten, liet hij er nog een dreigement op volgen. Hij keek het Antoniusbeeld indringend aan en zei met opgeheven vinger: “Denk eraan, als ik het niet vind kom ik m’n tientje terughalen, want ik heb de sleutel van de offerblok.” Thuisgekomen viel zijn oog direct op het stekkertje dat tussen de kiezelstenen in de oprit lag. Of ’t nu aan z’n gebed lag of aan het dreigement weet ik niet, maar Antonius had z’n werk uitstekend gedaan.

Ook uit eigen ervaring weet ik dat deze volksheilige een goede voorspreker is. Zo’n anderhalf jaar geleden verloor ik een sleutelbos. Overal gezocht. Zelfs contact met de politie gehad, maar nergens iets te vinden. Ook Antonius leek deze keer het spoor bijster. Totdat ik een paar weken geleden in de kelder van het bisschopshuis iemand iets moest wijzen. Het was een heel gedoe om er te komen, maar het lukte. Als ik maar langzaam doe, kan ik weer een trap op en af. Eenmaal beneden zag ik in een schap mijn sleutelbos liggen. Soms kan het even duren en moet je er heel wat voor over hebben, maar iets wat de moeite waard is, wordt altijd gevonden.

Er is nog een andere reden waarom ik de heilige Antonius in ere houd. Op 13 juni hebben we zijn feestdag gevierd. Dat is ook de datum van mijn priesterwijding, dit jaar precies 30 jaar geleden. Ik weet nog dat ik destijds redelijk verwonderd was dat ik het zover had gebracht. Priester worden, was namelijk niet het eerste dat in mijn jonge jaren in mij opkwam als iemand vroeg wat ik wilde worden. Ik had het vaste voornemen om leraar Nederlands te worden. Totdat op zeker moment tot mij doordrong dat mijn roeping elders lag. Ook al had ik mij in allerlei uithoeken van het studentenleven verstopt, God wist mij te vinden. En ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Ik ben blij dat ik door Hem gevonden ben.

Tegenwoordig hoor je vaak dat mensen ‘zoekende’ zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze het geloof bij wijze van spreken met de paplepel binnenkregen, is er niet meer. En dus gaan mensen op zoek: eerst naar zichzelf, dan naar de zin het leven en soms ook naar God. Hoe fanatieker ze zoeken, hoe minder ze Hem vinden. Heel wat Godzoekers hebben dat al ervaren. Omdat ze op de verkeerde plekken zoeken. Het is net als met die verloren gewaande zaken. Antonius verplaatst die echt niet. Hij geeft hooguit een hint om op de juiste plek te zoeken.

Wie God wil vinden moet daarom helemaal niet op zoek gaan, maar zich openstellen om gevonden te worden. Want het is God die naar ons zoekt. Hoezeer we ons soms ook verloren voelen of ons voor Hem verstoppen, Hij weet ons altijd te vinden: in de kelder, op het kiezelpad of naast de abrikozenvla. Ieder mens is de moeite waard. We mogen ons daarom allemaal door God gevonden en bij Hem geborgen weten.

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond

Featured Image

Raad van Kerken brengt visienota over duurzaamheid uit

Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken unaniem in met de nieuwe visienota. ‘Naar een duurzame toekomst’. De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons land over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang.

In de kerken in ons land is een groeiende betrokkenheid bij vraagstukken van klimaatverandering en duurzaamheid. Zo was de Raad van Kerken in maart 2021 betrokken bij het Klimaatalarm. Kerkelijke gemeenten en parochies namen ook in juni van dit jaar deel aan de klimaatmarsen op diverse plekken in het land. Verschillende werkgroepen van de Raad van Kerken volgden afgelopen jaar de besprekingen van de Verenigde Naties in Glasgow op de voet in de hoop dat deze conferentie een verandering ten goede teweeg zou brengen. Tegen die achtergrond ontstond de impuls tot een nota over een duurzame toekomst. Daaraan schreven mensen uit meerdere groepen van de Raad mee. Ook de opbrengsten van een tussentijdse bespreking in de Raad in maart van dit jaar werden in de nota verwerkt.

Voor het gesprek over deze onderwerpen in de plaatselijke parochies en gemeentes bracht de Raad eerder de brochure ‘Van God is de aarde’ uit, die zich goed leent voor verdieping en bezinning in groepen. De nieuwe visienota legt onder deze brochure nog eens een principieel fundament.

Duurzaamheid gaat over verhoudingen

Een wezenlijk punt aan het begin van de nota, dat leidend is voor het vervolg, vormt de brede definitie van het begrip ‘duurzaamheid’: ‘Anders dan nog steeds wel wordt gedacht gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu. Goed beschouwd gaat het bij duurzaamheid om de (verstoorde) verhoudingen tussen mens en mens, mens en aarde en mens en God. Er zijn in de loop van decennia allerlei opvattingen van duurzaamheid gepasseerd, van breed tot smal, sterk tot zwak. Maar hoe je de term ook opvat, duurzaamheid heeft inherent maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en raakvlakken’. Deze worden in het vervolg van de nota uitgewerkt.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de Raad met een visienota op dit gebied komt. Zo bracht in 2002 de Raad bijvoorbeeld de nota ‘Naar een duurzame mondiale samenleving’ uit, als bijdrage aan de conferentie van de Verenigde Naties in Johannesburg.

Een overzicht van de inzet van de Raad in de afgelopen decennia staat beschreven in de jongste uitgave van Oecumenische Bezinning: ‘Ongekende jaren – een overzicht van 35 jaar Kerk en Milieu’.

Bericht en afbeelding via RaadvanKerken.nl.

Featured Image

Verzoek van het Bisdom, mensen pauselijk gedecoreerd zich te melden

“In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving. Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, wil de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een broodje.

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar: Aanmelding Bisdom “

Meer informatie:

800 jaar Sint-Jan
In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open. Er zijn veel verschillende activiteiten om dit jubileum te vieren, klik daarvoor hier.

Pauselijk gedecoreerden
In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving.

Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, wil de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een broodje.

Aanmelden kan tot maandag 20 juni door een bericht te sturen naar: Aanmelding Bisdom  en/of bellen, mailen naar het Parochiecentrum, 024 – 355 3630 of Parochiecentrum

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.