Featured Image

Kruisweg in de Heemtuin in Malden, in de Goede week t/m Pasen

Afbeeldingen van kruiswegen zijn er op vele plaatsen en in veel verschillende vormen. Een kruisweg is een serie van veertien of vijftien staties die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. Dat lijden is er nog steeds. Je kan langs een kruisweg lopen waarbij je je bezint op wat deze lijdensweg van Jezus Christus voor jou in het hier en nu betekent. De schoonheid en de spirituele betekenis, die tot uitdrukking gebracht zijn in de door zeer veel kunstenaars vormgegeven kruiswegen, dragen bij aan het actualiseren van deze oude traditie.

Evenals vorig jaar komen er ook dit jaar weer 15 kruiswegstaties in de Heemtuin in Malden. De kruiswegstaties zijn geschilderd door Machteld Meij uit Overasselt.
Het is een initiatief van de parochie Heiige drie-eenheid locatie H. Antonius Abtkerk Malden, de protestantse gemeente Heumen en de Heemtuin Malden, die dit samen voor de tweede keer organiseren.

De officiële opening met een welkomstwoord door de voorzitter van de Heemtuin is op Palmzondag 2 april om 12.00 uur bij het Heemhuis. Vanaf 11.30 uur is er koffie en thee. Tot en met 2e paasdag zijn de staties dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang te bezichtigen. Ze worden opgesteld volgens een bepaalde looproute vanaf het Heemhuis.

Op Goede Vrijdag 7 april is er om 15.00 uur in de Heemtuin een gezamenlijke viering van de H. Antonius Abtkerk Malden en de protestantse gemeente Heumen. Dit jaar zullen een vijftiental mensen vanuit de beide geloofsgemeenschappen hun associaties met de kruiswegstaties in die viering verwoorden. Vanuit het pastoraal team zal pastor Els Geelen bij de Kruisweg in de Heemtuin aanwezig zijn.
De Kruisweg in de Heemtuin kunt u vinden aan de Bosweg 8a in Malden.

Foto: de 15e kruiswegstatie:  Jezus is opgestaan, Pasen

Featured Image

Muziek bij het Mirakel

Het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering voltrokken heeft op 15 maart 1345 in Amsterdam

De Occo Codex, bijeengebracht in opdracht van Pompeius Occo (1483-1537), bankier, koopman en humanist te Amsterdam

 In het voorjaar van 2023 brengt Collegium Musicum Amsterdam een programma rondom de Occo Codex en het Mirakel van Amsterdam. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de ‘Kapel ter Heilige Stede’, gesticht ter herinnering aan het Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam. Het Collegium heeft op zaterdagavond 18 maart, de avond van de Stille Omgang, meegewerkt aan de eucharistieviering in de Engelse kerk aan het Begijnhof, en vervolgde dit op zondagmiddag 19 maart met een concertante uitvoering van hetzelfde programma in ‘de Papegaai’ aan de Kalverstraat in Amsterdam. Het concert wordt herhaald op zaterdag 15 april in de Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Het programma is opgebouwd rondom de Missa Myn hert van Mathieu Gascongne, met daaraan voorafgaand het thema Myn hert altyt heeft verlangen in een compositie van Pierre de la Rue. Van dezelfde componist wordt O salutaris hostia uitgevoerd. Het programma wordt gecompleteerd met werken van anonieme componisten uit de Occo Codex: Cibavit eos en Tantum ergo.

Concertinformatie

Zaterdag 15 april 20:00 – Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting nabij Nijmegen (vrije toegang, collecte)

Graag tot ziens bij onze concerten!

 

Featured Image

Overweging 5de zondag 40 dagentijd, 25 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

‘Kom naar buiten’: deze woorden van Jezus zijn niet alleen gericht tot de dode Lazarus maar ook tot ons. Hij is onder vrienden in het eerste geval, de zussen Maria en Marta die dood van hun broer betreuren. In het tweede geval betreft het bv. jullie als Vormelingen. Jezus wekt Lazarus tot verwondering van hen, de aanwezige Joden en zijn leerlingen, op tot leven. Het is een ‘voorbode’ van zijn overwinning op de dood. Binnenkort, gedenken wij met Pasen zijn grootste wonder, Hij staat op uit de dood. Deze heeft niet langer het laatste woord. Ook ons roept Hij op om op te staan door te leven vanuit het geloof in Hem…

Jezus is op weg naar Jeruzalem en vormt zijn leerlingen dagelijks op de weg van het geloof. Hij laat zien hoe zij, hoe wij, samen met Hem en met vertrouwen de moeilijkheden van het leven kunnen overwinnen. Hij is immers niet alleen mens maar ook de zoon van God en Hij lest ons innerlijk verlangen naar geluk. Door de Heilige Geest, de Helper, die jullie bij het Vormsel gaan ontvangen, is Hij het kompas op onze levensweg. Dat geeft vertrouwen en hoop. Dus: ‘Kom naar buiten en wees niet bang om te laten zien dat je gelooft’. Dit wordt rond Pinksteren aan jullie als Vormelingen, gevraagd. Jullie worden dan opgenomen in de gemeenschap van de volwassen en mensen die in Jezus geloven…

Als je geboren wordt is er één zekerheid, dat je als mens in de toekomst zult sterven. Bij de doop word je een kind van God. Je begint een nieuw leven binnen de grote familie van de mensen die in Jezus geloven. En je ontdekt door de jaren wie Jezus is, wat Hij voor je betekent en hoe je in Hem kunt geloven om, na het sterven, thuis te komen. Hij haalt je zelfs op. Dit betekent echter wel dat je het geloof serieus moet nemen. Je bent door het Doopsel, de Eerste Communie en door het Vormsel, een goede vriend van Jezus geworden. Als je echt in Hem gelooft dan onderhoud je deze vriendschap en laat je die niet verwateren. Ze is kostbaar. Iets daarvan zie je terug als mensen voordat zij sterven, bemoedigd worden door een heilig teken van God en de Kerk of sacrament. Zij nemen met vertrouwen de uitgestoken hand van God vast om samen als het ware door de dood heen te gaan. Voor de aanwezige familie en vrienden is dit niet altijd goed te begrijpen want het gebeurt met vertrouwen, in vrede, ja soms zelfs met vreugde. Jezus heeft als zoon van God door zijn lijden, sterven en verrijzen de dood overwonnen. Er is met Hem erbij dan ook geen reden om bang te zijn. Zij voelen dat het afscheid niet definitief is maar dat zij elkaar zullen terugzien in de toekomst. Zegt Jezus niet ‘Ik ben het leven en de verrijzenis’ tegen een van de zussen van Lazarus…

  • de profeet Ezechiël (37, 12-14) blikt namens God vooruit naar een nieuw begin met het volk Israël;
  • in de brief aan de Romeinen (8, 8-11) spreekt de apostel Paulus over de Heilige Geest als gids;
  • het evangelie volgens Johannes (11, 1-45) gaat over de opwekking van Lazarus uit de dood.

Ezechiël is een van de vier grote profeten naast Jesaja, Jeremia en Daniël. Het verhaal speelt zich af tijdens de grote ballingschap van het Joodse volk, zes eeuwen voor Jezus’ geboorte. Er gloort licht aan de horizon, er is hoop. Na het wegvoeren in gevangenschap, belooft God zijn volk om hen in de toekomst thuis te brengen. In geloof zullen zij weten dat Hij hun Heer is. Hij reikt hen de hand vanuit zijn vergevende liefde. Een nieuw hart en een nieuwe geest zullen ervoor zorgen, dat zij als ‘nieuwe mensen’ trouw leren zijn in het geloof aan de God van het Verbond. Hij is trouw ten einde toe. Zijn volk zal met de psalmist van harte leren zeggen dat zij Hem graag zien…

Lazarus, een goede en gelovige vriend is doodziek maar vreemd genoeg gaat Jezus niet direct naar hem toe. Hij is de broer van de actieve Marta die een goede gastvrouw is en de contemplatieve Maria die in stilte naar Hem luistert. Het geloof van de eerste in Jezus als de beloofde verlosser, is er echter niet minder om. Na twee dagen gaat Hij met zijn leerlingen op weg naar Bethanië, de plaats waar de zieke en inmiddels gestorven Lazarus woont. De leerlingen begrijpen Hem niet. Enerzijds omdat de reis niet zonder gevaren is want recent wilden zijn vijanden Hem nog doden. Anderzijds, als zij horen dat zijn vriend al dood is, wat gaat Hij daar dan nog doen. Jezus is echter niet bang want zo lang  zijn Uur of het moment van lijden en sterven nog niet is gekomen, zal Hem niets overkomen. Hij gaat Lazarus opwekken. Zijn leerlingen begrijpen echter niet wat dit betekent…

Jezus treft een diepbedroefde familie en vriendengroep aan. Lazarus was geen onbekende in Jeruzalem en omgeving. Tijdens het rouwbeklag van Marta vraagt Hij haar of zij gelooft in het verrezen leven na de dood en ook om te geloven dat Hij ‘de verrijzenis en het leven’ is. Het Joodse volk gelooft in de verrijzenis op de laatste dag. Na het rouwbeklag van Maria vraagt Jezus waar hun broer is  neergelegd, gaat Hij verdrietig om zijn goede vriend mee en verzoekt om het graf ondanks de grafrust, te openen. Tijdens het gebed tot zijn Vader raakt Jezus opnieuw ontroerd nu van vreugde. Hij verzoekt de dode met de woorden ’Kom naar buiten’ te reageren. Er is verwondering en maar ook geloof, want na de jongeman in Naïn wekt Jezus opnieuw iemand op uit de dood. Hoe kan het ook anders, want Hij is de Heer van leven en dood, Hij is God…

Kortom: als wij als gelovigen ons Doopsel serieus nemen en ons leven met Hem proberen in te vullen, dan worden wij na het moment van sterven door Jezus thuisgebracht. Wat een vreugde…! AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

Featured Image

Vespers in de Cenakelkerk iedere 1e zondag van de maand

Een vesper biedt een goede gelegenheid voor een verstild meditatief moment aan het eind van het weekend: luisterend naar psalmen en eenstemmige gregoriaanse gezangen kun je tot jezelf komen en ruimte maken voor gebed. De vesper wordt gezongen door zangers van het Gregoriaans Instituut Nijmegen en vrouwenschola Voces Caelestes. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en mee te vieren. Een donatie achteraf wordt zeer op prijs gesteld en komt geheel ten goede aan onze parochiegemeenschap. Voor meer informatie en alle vesperdata kunt u terecht op www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl of mail uw vraag naar info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl

De eerstvolgende vesperviering is op zondag 2 april om 17.00 uur.
Daarna op zondag 4 mei en op zondag 7 juni.

Featured Image

Samen lezen op woensdag

‘Raak de Wonden aan’ van Tomáš Halík

In maart lezen we in het kader van de volwassenen catechese ‘Raak de wonden aan’ van de Tsjechische priester en hoogleraar filosofie en sociologie Tomáš Halík.

Uitgangspunt is het verhaal van Tomas, een van de twaalf leerlingen. Hij kan het niet geloven als de andere leerlingen hem vertellen dat zij de opgestane Heer hebben gezien. “Pas als ik met mijn handen zijn wonden voel, zal ik geloven dat hij is opgestaan.” Later verschijnt Jezus opnieuw aan de leerlingen, hij nodigt Tomas uit om zelf de wonden in zijn handen en zijde aan te raken.

Lees je mee? Er zijn drie bijeenkomsten in kleine groepen, onder begeleiding van pastor Herwi Rikhof.  Je kunt zonder aanmelding vooraf deelnemen, ’s middags of ’s avonds.

Data: woensdag 15 maart, 22 maart en 29 maart

Tijd: 14.00 en 20.00 uur

Plaats: parochiecentrum, naast de Cenakelkerk

 

Featured Image

Half miljoen verlies, parochie blijft rode cijfers schrijven

De parochie heeft in 2021 een dikke half miljoen euro verlies gemaakt. Door winst uit vermogen  is het verlies beperkt tot 239 duizend euro. Dat blijkt uit de jaarrekening voor 2021, die het parochiebestuur in de vergadering van 28 februari heeft vastgesteld.

De totale lasten waren in dat jaar 861 duizend euro. Dit bedrag bestaat vooral uit personeelskosten (418 duizend euro), en kosten voor onderhoud en energie (211 duizend euro).

Met Kerkbalans, collectes en bijdragen voor uitvaarten en offerblok is 356 duizend euro opgehaald. Dit is 5 procent meer dan het jaar ervoor. Maar het effect van corona is nog steeds zichtbaar. Collectes leveren minder op dan voordat we te maken kregen met de pandemie.

In 2021 maakte de parochie dus een verlies van 505 duizend euro. Door winst uit beleggingen en onroerend goed valt dit verlies uiteindelijk lager uit. Zo leverden effecten en beleggingsfondsen 156 duizend euro op.

Ook kreeg de parochie geld van fondsen. Daarnaast brengen de begraafplaatsen en verhuur van gebouwen geld in het laatje.

Onder de streep blijft dan een verlies over van 239 duizend euro. Het exploitatietekort wordt uit het vermogen gehaald, dat staat nu op 4,8 miljoen. Door de verkoop van de kerkgebouwen in Malden en Berg en Dal zal dit vermogen wel weer toenemen. Ook zullen creatieve acties in gang worden gezet om de inkomsten te verhogen en de kosten verder onder controle te brengen.

De jaarrekening van 2021 liet door o.a. gewijzigde waarderingsgrondslagen door het Bisdom langer op zich wachten. Penningmeester Jos Verstegen verwacht dat de jaarrekening van 2022 voor juli dit jaar kan worden vastgesteld.

Featured Image

Vastenaktie 2023

Waar gaan we heen?

Een aantal van onze parochianen heeft zich de afgelopen tijd waarschijnlijk verdiept in de vraag: Waar gaan we heen? En dan gaat het hier over hun vakantieplannen voor de zomerperiode. Op veel plaatsen in de wereld vragen mensen zich af waar ze heen zullen gaan. Maar dan niet waar ze heen zullen gaan met vakantie, maar waar ze heen kunnen gaan om te overleven. Ze zijn op de vlucht! Op de vlucht voor natuurgeweld, op de vlucht voor oorlog of op de vlucht voor armoede waardoor hun kans om te overleven steeds maar kleiner wordt.

In Zuid-Soedan zijn sinds de start van de burgeroorlog, nu bijna tien jaar geleden, sloegen meer dan 2,2 miljoen mensen op de vlucht naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen zijn intern ontheemd, wat betekent dat ze op de vlucht zijn in Zuid-Soedan zelf. Naar schatting hebben ongeveer 7,2 miljoen mensen (zo’n 60 % van de bevolking) niet genoeg te eten.

Samen sta je sterk Als eenling op de vlucht gaan geeft minder kans om te overleven dan wanneer je met meer mensen samen de vlucht onderneemt. Natuurlijk moet de groep ook niet té groot worden. Het biedt een zekere mate van veiligheid en het schept een band. Die onderlinge band van in hetzelfde schuitje zitten leidt ook tot de bereidheid elkaar te helpen in de wederzijdse ellende.

Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, leren ze elkaar kennen en werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen. Datgene wat zij aan hulp van anderen ontvangen delen ze op hun beurt weer met diegene die het nóg minder hebben dan zij. Samen overleven is makkelijker dan alleen. Samen overleven is makkelijker dan alleen.

Het is deze zin die een beroep rechtvaardigt op uw bereidheid om te helpen. We kennen Awut en Ajak niet, we kennen evenmin al die mensen uit de Oekraïne, of van waar dan ook, die op de vlucht zijn. Voor alle vluchtelingen geldt: Samen overleven is makkelijker dan alleen. U en ik; wij mogen, nee moeten, hen helpen samen te overleven. Zij hebben geen keus. Wij wel: helpen of niet helpen!

Geef aan de Vastenaktie op

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Of doneer via de QR-code naar de parochiële diaconierekening, ik zorg dat het geld bij de Vastenaktie terechtkomt.

Diaken Henk Welling

 

Bronnen: UNHCR en Vastenactie

 

 

 

Featured Image

De nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

  • Sinds 1997 is het een traditie in de Ontmoetingskerk: in een weekend in januari werken jongeren een bijbelverhaal uit tot een theatervoorstelling
  • Denker des Vaderlands Paul van Tongeren is wars van dogma’s, maar zit regelmatig in de kerkbanken. “Het evangelie heeft nog steeds een uitdagende boodschap.”
  • Pasen komt eraan. Tijd om een nieuwe paaskaars te ontsteken. Wat houdt die symboliek in en hoe wordt de paaskaars gebruikt?
  • Tien jongeren ontvingen in de Cenakelkerk het Vormsel. Een fotoreportage.
  • Een beschouwing over het Lam Gods. Over de kracht van kwetsbaarheid
  • Op de koffie bij parochiaan Ad Poirters.

En nog veel meer!

In deze Drieklank stellen we ook de leden van het pastoraal team voor. Maar toen het parochieblad bij de drukker lag, werd bekend dat pastoor Jacques Grubben onze parochie gaat verlaten. Vanaf 1 mei is Harald Spiertz de pastoor van onze parochie. In het volgend nummer meer over deze verrassende ontwikkeling.

De nieuwe Drieklank ligt achterin de kerk. Maar u kunt hem ook hier online lezen. Of mail parochieblad@h3eenheid.nl als u het blad graag in de bus wilt. Digitaal kan ook, klik dan hier:

 

Featured Image

Lieddag in Studentenkerk

Op zaterdag 15 april organiseert het koor van de Studentenkerk een lieddag rond de liederen op teksten van Andries Govaart. We verkennen deze liederen door ze onder leiding van onze dirigent Willibrord Huisman in te studeren; soms éénstemmig, soms vierstemmig. En we gaan in gesprek met Andries Govaart over de betekenis van zijn teksten en over zijn visie als tekstschrijver.

We sluiten de dag af met een bezinning/bezinking/bezinging.

Verder is er gelegenheid om elkaar bij koffie, lunch en borrel te leren kennen; ook verzorgen we een kleine rondleiding door de Studentenkerk.

Ben je koorzanger, zing je graag, geïnteresseerd in hedendaagse kerkmuziek en in hedendaagse kerkmuziektekst? Welkom!

Zaterdag 15 april 2023
Inloop met koffie 10:00, begin om 10:30, drankje om 15:30
Studentenkerk Nijmegen, Erasmuslaan 9A, 6525 GE Nijmegen
Je betaalt naar draagkracht € 5 of € 10; studenten gratis.

Schrijf je uiterlijk 12 april in met een mail aan Willibrord.Huisman@gmail.com

Vermeld je voornaam, achternaam en zangstem.

Tip: zie wat de Studentenkerk nog meer doet op Studentenkerk en Flyer Studentenkerklieddag

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.