Featured Image

Overweging 2e zondag Advent 2022, door Pastoor Jacques Grubben

Jaarlijks mag ik na Kerstmis verstillen in een retraite. Van ‘buiten’ door niet in de parochie werkzaam te zijn maar te genieten van de winterse natuur en cultuur elders. En van ‘binnen’ door mij te verdiepen in goede geestelijke literatuur, in een missionaire ontmoeting met vrienden en in het tijd nemen voor de stille Aanbidding. Het is tot twee keer toe een ‘luisteren’ naar de stem van God om met mijn hart zijn stem te ‘verstaan’ die zegt: ’Maak Mijn paden recht.’ Om naar het voorbeeld van Johannes de Doper zoiets als een influencer te zijn, zoals dat tegenwoordig heet in onze tijd. Maar ook om Hem te ontmoeten in de ander of de medemens en met God en elkaar in de harmonie van de liefde te leven…

 • de profeet Jesaja (11, 1-10) spreekt over de twijg die zal ontspringen aan het huis van David;
 • de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (15, 4-9) roept op tot eenheid in de gemeenschap met Christus en de Kerk;
 • het evangelie volgens Mattheüs (3, 1-12) handelt over Johannes de Doper en zijn oproep tot bekering.

De profeet Jesaja werpt namens God een blik op de toekomst. Met een beetje goede wil is het betreffende visioen te verbinden met de meer bekende woorden van zijn hand: ‘Zie de Maagd zal zwanger worden, een zoon baren en men zal Hem Emmanuel noemen, dat is God met ons.’ Het gaat immers in beide profetische boodschappen om dezelfde persoon, Jezus, de zoon van God die mens wordt uit Maria. De blik op de toekomst wordt gegeven op het moment dat de heerschappij van de Assyriërs in het Noord-Rijk, Israël of het gebied van tien van de twaalf stammen behoudens Juda en Benjamin, dreigt of al een feit is. Het is een herhaling van de eeuwenoude belofte van God aan de Aartsvaders alsmede aan het eerste mensenpaar…

Het betreft een persoon uit de stam van Isaï, de vader van koning David. Het is derhalve de aankondiging van de toekomstige geboorte van een koningszoon. Zowel Jozef als Maria stammen via de vaderlijke lijn af van de roemruchte koning David die in een psalm over Jezus spreekt als ‘De Heer van mijn heer.’ Tegelijkertijd is Hij het ook in bovennatuurlijke zin want de God is de koning van het heelal. De toekomstige loot aan de stam van Isaï is vol van de heilige Geest, want dat vertellen ons de woorden over de zeven gaven van de Geest van God. De Komende neemt het in beider hoedanigheid op voor de kleinen die verdrukt en of vervolgd worden en spreekt eerlijk recht over de verdrukkers en of vervolgers. Dit betekent dat Hij niet afgaat op geruchten of uiterlijke schijn, zoals dat gedaan wordt in zijn en onze tijd, maar dat Hij de mensen behandelt naar eer en geweten. Dit is te verstaan als een oproep om, om te keren en te gaan leven naar Gods bedoelingen. Samenvattend is het visioen van Jesaja een uitnodiging tot vriendschap, vrede en liefde met God en de medemensen. Het zijn woorden om stil van te worden en om bij stil te staan zeer zeker als zij gespiegeld worden aan het politieke gekrakeel rondom de voetbalkampioenschappen in Qatar maar ook op allerlei andere vlakken in eigen land en elders in de wereld…

De apostel Paulus maakt in zijn brief aan de christenen van Rome zoiets als een ‘las’ tussen uit het Oude en het Nieuwe Testament. In zowel de ‘terug als de vooruitblik’ zijn, zijn woorden net als die van Jesaja, een boodschap van troost, hoop en volharding door het geloof in God en in Jezus Christus. Immers de daden van Jezus Christus zijn, zoals gezegd, de vervulling van de Messiaanse belofte gedaan aan de Aartsvaders. Zij zijn een bewijs van Gods onvoorwaardelijke trouw en vergevingsgezindheid. Het enige wat zij en wij behoeven te doen is, om in de kracht van de Heilige Geest, te blijven of te gaan staan in de vriend-schappelijke en gelovige relatie tot Hem en zijn zoon Jezus Christus.

Als Johannes de Doper zich bij de Jordaan voordoet als de boeteprediker voor het Joodse volk, is zijn vader Zacharias vermoord en zijn moeder Elisabeth al overleden. Ook hij is vol van de Heilige Geest en leeft naar vermoeden als een lid van de gemeenschap van de Essenen, een vrome en vreedzame Joodse groep en afkomstig uit de priesterfamilies, in de woestijn. Johannes leeft in de stilte en voedt zich in eenheid met de natuur. Tegen deze achtergrond roept hij eenieder op om zich om te keren naar de Komende, de beloofde koningszoon of Messias. Dit kan alleen maar door de bedoeling van de Joodse Wet opnieuw serieus te nemen en zich in de Jordaan te laten schoonwassen van de zonden of fouten die gemaakt zijn. Johannes is de ‘roepende’ in de woestijn, waar Jesaja over spreekt. Hij is de ‘wegbereider van de koning’ die komt en hij plaveit door zijn oproep, de weg voor Hem. Als een echte profeet spreekt hij de Farizeeën en Sadduceeën aan op hun dubbele agenda die riekt naar eigen belang in plaats een oprecht geloof zoals dat van de Aartsvader Abraham. Want ook voor hen komt Jezus als de Christus of Redder.

Maak het stil in jezelf, kijk naar binnen en keer je om zeggen zowel Johannes de Doper als Jezus tot hen en tot ons. Hun beider missie is identiek, om mensen van toen en nu, bij God te brengen want wij zijn allemaal kinderen van Abraham. Wij zijn geroepen om voor onszelf en anderen ‘Zijn paden recht te maken’ en Hem te ontvangen die was en die is, onze Heer. Wij mogen dit doen met zijn hulp, want wij zijn met zijn Heilige Geest gedoopt. Door goed te luisteren verstaan wij Zijn  ‘zachte’ stem die ieder van ons nodigt om in stilte mee te gaan… AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

Administratief medewerker kerkhofadministratie

Wij zoeken voor het kerkhof van de Groenestraatkerk iemand die de administratie verzorgd.
Dat houdt in dat alles rondom nieuwe begravingen en van bijzettingen wordt vastgelegd, contact wordt opgenomen met de grafdelver en facturen worden verstuurd.
Van bestaande graven wordt bijgehouden of onderhoudskosten moeten worden betaald en of de grafrechten verlopen. Als dat zo is wordt er contact gezocht (schriftelijk) met de rechthebbende van het graf. Als men wil verlengen wordt er een factuur verstuurd en als met niet wil verlengen doet men afstand van het graf en wordt het monument eventueel geruimd.
Gezien alle administratieve handelingen en al het geld dat erbij betrokken is zoeken we een vrijwilliger met aantoonbare administratieve ervaring. Men moet accuraat zijn, vertrouwd met het gebruik van de computer en liefst ook kennis hebben van Word en Excel.

Men is ongeveer 2 dagdelen per week bezig met deze werkzaamheden.

Meer informatie kunt u vragen aan Hans Penninx (beheerder kerkhof) telefoonnummer 06 41872438.

 

Featured Image

De aanmelding voor de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren hebben de keuze uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid.

Meer info, klik hier of meteen aanmelden Huis voor de Pelgrim

 

Featured Image

Maatregelen tegen stijgende energiekosten

De prijzen voor gas en elektriciteit rijzen de pan uit. Als parochie zien we een hoge energierekening op ons afkomen. We willen de vieringen en activiteiten graag zo veel mogelijk laten doorgaan, maar dat kan alleen als we zuinig aan doen.

Ook heeft het parochiebestuur de volgende maatregelen genomen:

 • Kerkruimte verwarming tot max 12 graden (m.u.v. de kerstvieringen)
 • Koren mogen in kleinere ruimte repeteren die wel verwarmd worden
 • Kleinere ruimtes alleen verwarmen als het nodig is, hier verwarming max. 18 graden
 • Bij verhuur aan derden energiekosten extra berekenen en specifiek vermelden
 • Verlichting uitschakelen in ruimtes die niet in gebruik zijn.
 • Voor diaconale activiteiten kijken of er gemeentelijke subsidie mogelijk is.

Bij kerkbezoek is een extra trui, een dikke jas of een fleecedeken daarom geen overbodige luxe.

De Cenakelkerk is op donderdag en vrijdag gesloten voor bezoekers, in het weekend is de kerk wel open als onderdeel van het Grootste Museum van Nederland.

Voor de lange termijn denkt het bestuur na over het verduurzamen van de kerkgebouwen.

Als u nog originele manieren weet om energie te besparen, laat het dan weten en neem contact op met het parochiesecretariaat. Voor vragen over de maatregelen kunt u contact opnemen met Cor de Jager of Jos Verstegen.

Foto: Julian Hochgesang/Unsplash

Featured Image

Nieuw bestuurslid: Corry Cox-Otten

Corry Cox-Otten (65) is toegetreden tot het parochiebestuur. Ze gaat zich bezighouden met vrijwilligerszaken.

Sinds juni is Corry met pensioen. Ze werkte jarenlang in de GGz als sociaal psychologisch psychiatrisch verpleegkundige en leidinggevende. Corry is al jaren actief binnen de parochie, met name binnen de Ontmoetingskerk. Zo zat ze ook in het parochiebestuur van Johannes en Jacobus, waar de Ontmoetingskerk onder viel, toen die parochie fuseerde met de parochie Heilige Drie-eenheid.

In de nieuwe Drieklank staat een interview met haar.

Featured Image

Nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

 • Op de vlucht voor oorlog in eigen land verblijven er Oekraïense vrouwen met kinderen in onze omgeving. Mogelijk moeten ze hier ook de Kerst doorbrengen. Onze fotograaf Angela van der Mast zocht ze op.
 • “We moeten ons niet laten leiden door angst, maar de angst in de ogen kijken.” Een gesprek met aalmoezenier Sanneke Brouwers, geestelijk verzorger bij de krijgsmacht.
 • Corry Cox-Otten is toegetreden tot het parochiebestuur. In deze Drieklank stelt ze zich voor. “We kunnen als grote parochie veel aan elkaar hebben.”
 • Tijdens vieringen wensen we elkaar de vrede. Vijf vragen over deze vredeswens.
 • Op de koffie bij parochiaan Nel Evers.
 • En nog veel meer!

U vindt hem in uw brievenbus, mailbox of achterin de kerk! Maar u kunt hem ook hier online lezen.

 

Featured Image

Red Wednesday 2022

Op #RedWednesday® vragen we in heel Nederland aandacht voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Met #RedWednesday willen we:

 • Bewustwording creëren over vervolging van gelovigen
 • Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen
 • Opkomen voor geloof en vrijheid

De afgelopen jaren werden op initiatief van Kerk in Nood wereldwijd beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro.

Afgelopen jaar hebben 119 kerken in Nederland meegedaan: over heel Nederland vroegen rood verlichte kerken aandacht voor de wereldwijd afnemende vrijheid van godsdienst. In veel van deze kerken en op andere plaatsen werd bovendien gebeden: voor wie gediscrimineerd en vervolgd worden, maar ook voor wie zelf discrimineren en vervolgen.

Ook in onze parochie doen we hieraan mee.

Op woensdag 23 november zal de kerk in de Groenestraat rood verlicht worden.

Om 19:00 uur zal er een Vesperdienst gehouden worden voor allen die te lijden hebben onder het inperken van de godsdienstvrijheid.

U bent uiteraard van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen!

Op weg naar RedWednesday kunt u een noveen bidden welke u op onze website kunt vinden, klik hier

 

 

Featured Image

Deelnemers gezocht voor Kinderkerstviering in de Cenakelkerk

Vind je het leuk om te zingen en een rol te spelen in het Kerstspel? Geef je dan op om op Kerstavond 24 december om 17.30 uur mee te doen aan de Kinderkerstviering.
Kinderen spelen en zingen het Kerstverhaal tijdens een speciale Kinderkerstviering in de Cenakelkerk o.l.v. dirigente Marleen Moggré. De repetities zijn vanaf vrijdag 25 november van 16.30 uur tot 17.30 uur in deze kerk. Daarna repeteren we nog 4 keer op de vrijdag tot aan Kerst.
Wil je meer informatie of wil je je opgeven, stuur dan een mailtje naar karin.rijnholt@planet.nl

Flyer Kerstspel Cenakelkerk 2022

 

Featured Image

Bisschoppen Van den Hende en De Korte in video-interview over Ad Limina rapport

Op maandag 7 november begint het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen. Voorafgaand aan hun vertrek naar Rome spraken bisschop Van den Hende en bisschop De Korte met journalisten over het Ad Limina rapport dat werd gemaakt als voorbereiding op het bezoek.

Het rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. “We hebben een aantal zaken benoemd waar wij op stuiten als kwetsbare Kerk”, vertelt bisschop De Korte. “Dat zijn hele langlopende ontwikkelingen met teruglopend kerkbezoek en met überhaupt een sterke individualisering van onze cultuur die ertoe leidt dat er minder mensen ook bij onze parochies betrokken zijn. We benadrukken: hoe kunnen we dat keren?”

Bestemd voor Rome

“Het is een verslag dat bestemd is voor Rome”, licht bisschop Van den Hende toe. “Maar het is wel gepubliceerd, zodat men kan lezen wat wij in Rome als verslag hebben neergelegd. De cijfers gaan voor een deel natuurlijk over daling en kleiner worden. Dat kun je als ‘somber’ bestempelen, maar het is de werkelijkheid. En tegelijkertijd: somber hoef je niet te zijn, want ook in een kleinere Kerk heb je nog steeds de opdracht, die door de rode draad van het geloof aan ons gegeven is, namelijk dat je blijft vieren en je blijft heiligen, dat je blijft getuigen en catechese blijft geven, en dat je in caritas en diaconie de liefde van Christus verspreidt.”

Bekijk de video hieronder of bij Katholiek leven

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.