vvhwkH5Ya5YJiYN9USNLLSjJU7bvTY7q

Laatste mis in Heilig Hartkerk

Op 5 februari 2023 om 10.30 uur tijdens een heilige mis zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van deze kerk onder de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal.

In 1964 werd onder de bezielende leiding van pastoor Van Helvoirt besloten de rectoraatskerk te vervangen door een nieuwe grotere kerk, die paste bij de eigentijdse vragen van liturgie viering. Architect Jan Strik uit Boxtel ontwierp een moderne kerk, gericht op de menselijke ontmoeting rond het altaar. Met de benodigde ruimte voor een kapel, een gemeenschapszaaltje en een pastorie. De inrichting werd vormgegeven door jonge kunstenaars, die zo in eigentijdse taal het gelovig denken gestalte gaven. Op 4 april 1967 kon de nieuwe kerk door Mgr. Bluyssen worden geconsacreerd. De kerk bood ruimte aan 600 personen. In de jaren ’70 waren de lekenpreken  in de vastentijd heel populair.

Als parochie zijn we de vrijwilligers en parochianen van onze kerk in Berg en Dal dankbaar voor al hun werkzaamheden, tijd en energie. Ook zijn we dankbaar voor de inspanningen die men zich heeft getroost om de ontwikkeling van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid mogelijk te maken.

De mis op 5 februari zal worden gecelebreerd door pastoor Grubben, zijn voorganger Norbert Swagemakers en diaken Henk Welling, met medewerking van het gemengd koor, Kalliope en muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop zal er een hapje en drankje zijn ter afsluiting van een gedenkwaardige tijd.

Maria lichtmis

Overweging 29 januari 2023, door Pastoor Jacques Grubben

‘Zoekt de Heer’. Daartoe worden wij opgeroepen, maar hoe Hem te vinden? Jezus reikt ons als eerste de hand en Hij vindt ons. Door de Zaligsprekingen wijst Hij ons de weg. Wij ontdekken wat een leven naar Gods bedoelingen inhoudt. Door de hand te reiken aan onze naasten ontmoeten wij Hem in hen…

Bij deze woorden denk ik aan de dienstbare en bescheiden houding van emeritus paus Benedictus XVI, die op de laatste dag van 2022 is heengegaan. Hij was zoals de profeten, een ‘instrument’ in de handen van God. Slechts een keer heb ik hem ontmoet. Wij keken elkaar toen recht in de ogen en het voelde alsof hij recht in mijn hart keek. Door en in Jezus was hij in zijn lange leven tot en met de liefde die pijn doet, een nederige dienaar in de wijngaard van de Heer. Een meer aansprekend voorbeeld is wellicht een ouder echtpaar dat elkaar, stevig gearmd, vasthoudt in de Letse sneeuw om maar niet te vallen. Het leven heeft hen vermoedelijk ook pijn gedaan maar ze zijn elkaar in liefde blijven vasthouden.

Het zoeken van de Heer uit zich in daden van gerechtigheid en in een bescheiden en dienstbare houding, bevestigt de profeet Sefanja. Daartoe hoort, volgens mij, bijvoorbeeld ook het biddend voorgaan van ouders naar kinderen. Immers een veelvuldig en oprecht gebed leidt tot een onbaatzuchtige of dienstbare levenshouding en uiteindelijk tot het geluk. Echter het voorleven van het Evangelie, verwoord in de Zaligsprekingen, is als een ‘dwaasheid’ die in de wereld vaak te weinig gewaardeerd wordt en die pijn kan doen. We mogen elkaar echter leren vasthouden, zoals het genoemde oudere echtpaar, om elkaar als wij vallen te helpen opstaan en door te gaan…

 • de profeet Sefanja (2, 3;3, 12-13) roept op tot het zoeken van de Heer;
 • in de 1e brief aan de Korintiërs (1, 26-31) spreekt de apostel Paulus over de roeping van de zwakken in plaats van de sterken;
 • in het evangelie volgens Mattheüs (4, 12-23) houdt Jezus de Bergrede.

De kleine profeet Sefanja is het instrument van God in het koninkrijk Juda in de tijd van koning Josia. Tijdens de regeerperiode van deze koning wordt het boek Deuteronomium teruggevonden in de Tempel. Het volk keert onder zijn leiding terug van haar ‘ongelovige’ weg. Het is echter ook de tijd dat er, in de zevende eeuw voor Christus, enorme politieke spanningen en strijd bestaan tussen de verschillende grootmachten in de omgeving. Juda bevindt zich als een kleine staat tussen hen in. Het probeert de problemen die dit met zich meebrengt, op te lossen door het sluiten van verdragen. In de strijd tussen Assyrië en Egypte kiest het echter verkeerd door zich in de strijd te mengen. De koning gaat derhalve in tegen het advies van de boodschapper van God. Hij houdt zich niet in geloof vast aan God en sneuvelt. Dit zegt met zoveel woorden dat hij en met hem zijn volk, niet in bescheidenheid de Heer zoeken. Zij betalen daarvoor samen een hoge prijs. Enige decennia later gaan immers ook de laatste twee Joodse stammen die het koninkrijk Juda vormen, in ballingschap in Babylonië…

Hoe God dan te zoeken? Hierop geeft Jezus, de zoon van God die mens wordt voor ons, een antwoord. Het Evangelie begint met het onderricht dat Hij geeft aan zijn leerlingen alsmede aan het in groten getale aanwezige volk. Jezus doet dit op een berg, in het Oude Testament traditioneel de plaats van God. Hij houdt een van de vijf bij de evangelist Mattheüs genoemde redes, beter bekend als de Bergrede. Deze is zoiets als zijn ‘maidenspeech’ waarin Hij zijn pastorale visie ontvouwt. Het begint met de bekende Zaligsprekingen, een leven naar Gods bedoelingen. Maar hoe vul je zo’n leven in? In wat volgt treedt Jezus in de voetsporen van de leraar van het Oude Verbond, Mozes. Hij is de ‘nieuwe’ Mozes, de nieuwe leraar. En zoals de eerstgenoemde vanaf een berg de Tien geboden namens God aan het volk geeft, biedt Jezus zijn richtlijnen voor een leven in liefde aan ons aan. Het zalig of gelukkig zijn/worden is te ‘vertalen’ als een in geloof openstaan voor God door middel van het ‘volgen’ van Jezus. En om vandaaruit bereid te zijn tot vergeving, vrede en zachtmoedigheid, gerechtig-heid en zuiverheid. het brengen van troost en het verdragen van kritiek en vervolging omwille van het geloof in God. De richtlijnen hinten op een ‘omgekeerd’ leven ten opzichte van een leven dat, door de geschiedenis heen, een doen en of laten is vanuit kracht, bezit en macht. Het elkaar vasthouden in alle levens-situaties en het goede voorbeeld wordt in de geschiedenis nogal eens gezien als een teken van zwakte in plaats van sterkte. En toch, als we omzien naar het oudere Letse echtpaar, dan is het juist dit wat hen in liefde overeind en gaande houdt…

Zegt de apostel Paulus iets anders? Nee, in zijn brief aan de jonge gemeenschap van christenen in de havenstad Korinthe en die op zoek is naar eigenheid, raadt hij aan om zich vast te houden in geloof aan Jezus Christus. Hij wordt als de zoon van God mens en beschaamt het ‘sterke’ door onvermoed in de menselijke zwakheid van het kruis te laten zien dat de gehoorzaamheid aan Gods bedoelingen, overwint. Jezus’ leven, lijden en sterven zijn vrij vertaald de Zaligsprekingen in optima forma, van een leven in een nabije liefde jegens mensen en die ook pijn doet. De stille en nachtelijke momenten van gebed hebben Hem gesterkt om zijn zending te volbrengen. Paus Benedictus XVI was hierin evenals zijn voorganger een voorbeeld voor ons mensen…AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

drieklank_jan2023

Nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

 • Op 5 februari zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Een terugblik.
 • Carnaval staat voor de deur. Jaren geleden zat Gerard Jansen in het parochiebestuur, nu is hij senator van carnavalsvereniging ‘De Platte Knip’. Een gesprek over wat carnaval voor Brakkenstein betekent.
 • Voor menigeen spookt de onrust van de dag door in de nacht. Redacteur Hans van Gennip vraagt zich af hoe je de dag goed kunt afsluiten.
 • Op de koffie bij parochiaan Karina Bremers.

 

En nog veel meer!

 

U vindt hem in uw brievenbus, mailbox of achterin de kerk! Maar u kunt hem ook hier online lezen.

1VOc-2LE

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

 • “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
 • “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
 • “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
 • “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Hoe deelnemen? 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven, klik hier

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Een productie van ignatiaansbidden.org
Ignatiaansbidden verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

synode

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe.

Deel 1 van de synthese is opgebouwd langs de lijnen van de drie kernthema’s die de Nederlandse bisschoppen hadden uitgekozen om in ieder geval aan de orde te laten komen in de bisdommen. Dat zijn de thema’s VierenMedeverantwoordelijk voor missie en Dialoog in Kerk en samenleving. Deel 2 bevat onderscheiding zoals dit in de verschillende onderliggende rapporten ook terug te vinden is. Daarna volgen conclusies en de synthese wordt afgesloten met het hoofdstuk ‘samen verder’.

De tekst van de synthese is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. De bisschoppen hebben geconstateerd dat aan de uitnodiging van Paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Nederland. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 oktober 2021) aan het synodaal proces hebben deelgenomen en zij benadrukken dat het synodaal proces niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse synthese. Veel parochies en groepen gaan de gesprekken voortzetten om zoals in het slot van de synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.”

Lees hem hier

H. Antonius Abtkerk Malden vanaf bordes gemeentehuis

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is heel jammer! Het betekent echter ook
dat de vieringen op zaterdagavond in de Maldens kerk van Sint Antonius Abt dringend behoefte aan
een koor of koren dat/die de vieringen verzorgt/verzorgen.

Onze parochie is rijk aan koren. Derhalve doen wij een beroep op hen om ons, in ieder geval voor
twee vieringen per maand, uit de brand te helpen.
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.

Hartelijk dank namens de Maldense gemeenschap.

qxUAQGwI15WhkgrtRWPmOZdkDx5qstEg

Parochiebestuur kiest projectontwikkelaar voor Malden

De Antonius Abtkerk in Malden wordt een stuk kleiner en er komen 25 woningen. Het parochiebestuur heeft de keuze voor een projectontwikkelaar gemaakt.

Het parochiebestuur kiest voor projectontwikkelaar Advicus uit Deventer, die samen met architectuurstudio DP6 uit Deventer een plan had ingediend om de Antonius Abtkerk om te bouwen tot een kleinere kerk voor ongeveer 350 mensen en 25 woningen voor senioren en jongeren.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden3

De grote kerkzaal wordt in drie stukken opgedeeld. Het deel aan de straatkant wordt een nieuwe kerk. De hoofdentree van de kerk blijft behouden, net als het doopfont met toren en de stiltekapel. “Het mooie glas in lood blijft,” zegt Jos Verstegen van het parochiebestuur, “en ook de voorgevel aan de straatkant blijft intact.”

Van de pastorie worden twee woningen. gemaakt. Daarnaast worden 23 energiezuinige woningen en een parkeergarage voor 30 auto’s gerealiseerd en worden twee binnentuinen aangelegd.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden4 Plannen Malden5

Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al lange tijd te groot is voor het aantal kerkgangers, wil het parochiebestuur het kerkgebouw verkopen en een deel voor de eredienst behouden. Ruim een jaar geleden is hiervoor een stuurgroep ingesteld, die de herbestemming van het kerkcomplex in Malden bij projectontwikkelaars onder de aandacht bracht. In totaal reageerden 10 ontwikkelaars, waarvan er twee overbleven. 

Op een informatieavond op 17 maart presenteerden beide ontwikkelaars hun plannen aan parochianen. Uit een raadpleging onder parochianen bleek dat de plannen van Advicus op de meeste sympathie kunnen rekenen. Ook biedt deze projectontwikkelaar een betere prijs voor de kerk en blijft de voorgevel intact. Een andere belangrijke reden om voor Advicus te kiezen is dat de parochie in deze plannen het alleenrecht heeft op de kerkzaal.

Het bisdom is in principe akkoord, maar wacht de uiteindelijke overeenkomst af. Nu is de gemeente aan zet. Het parochiebestuur hoopt vóór 1 november de handtekening te kunnen zetten en dat volgend jaar al kan worden begonnen met de werkzaamheden. Wanneer kan worden ingeschreven op de woningen, is nog niet bekend. Het parochiebestuur kijkt nog of de vieringen kunnen doorgaan tijdens de verbouw.

Plannen Malden1

Parochievlag

Parochiemis ook vanuit huis te volgen

Wie niet in de gelegenheid is om zondag naar de kerk van Berg en Dal te komen, kan ook vanuit huis de gezamenlijke parochiemis meevieren. De mis wordt uitgezonden via YouTube.

Op zondag 12 juni is het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. En omdat onze parochie is gewijd aan de Heilige Drie-eenheid, betekent deze dag iets speciaals voor onze parochie.

In de O.L.V. van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal begint om 10:30 uur de Eucharistie, die bedoeld is voor alle parochianen. Het voltallige pastoraal team zal gezamenlijk de mis opdragen. Op andere locaties zijn deze zondag geen vieringen. Een groot koor, samengesteld uit leden van alle kerklocaties, luistert de viering op. Na afloop van de mis is er eten en drinken, en kunnen alle parochianen elkaar ontmoeten.

Maar wie aan huis gebonden is, hoeft dit niet te missen. De mis is te volgen via link: https://www.youtube.com/watch?v=fWM3TY-b_EY

Enkele minuten voor 10:30 uur zal de live uitzending vanuit de Onze Lieve Vrouwe Heilig Hart kerk te Berg en Dal beginnen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.