Toekomstvisie

Geloofsgesprek 24 april 2022 met James Mallon, de Schotse priester maakte furore in Canada en met zijn boeken zet hij wereldwijd de katholieke kerk aan tot een nieuw begin. Bekijk Geloofsgesprek klik hier

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Bekendmaking 19-04-2022: Parochiebestuur neemt besluit over kerksluitingen

Het parochiebestuur heeft dinsdag het formele besluit bekendgemaakt dat de Lourdeskerk in Nijmegen en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal worden gesloten. 

Twee maanden geleden had het bestuur de sluiting van de kerken al voorgesteld. Dat leidde tot veel reacties en opmerkingen. Het parochiebestuur heeft die allemaal uitgebreid onderzocht, maar dit heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Het bestuur blijft van mening dat er twee kerken moeten sluiten: er zijn minder kerkbezoekers en vrijwilligers en de kerkgebouwen zijn te groot en te duur in onderhoud. In het beleidsplan was de keuze voor de Lourdeskerk en de OLV van het Heilig Hartkerk al beargumenteerd, maar in een nieuwe brief aan de parochianen gaat het bestuur ook in op een aantal nieuwe reacties en tegenargumenten. De brief is hier te downloaden.

Hoe nu verder?

Het parochiebestuur benadrukt dat er voor de koren een nieuw onderkomen wordt gezocht. Dat zal uiteraard in overleg gebeuren. 

Het bestuur wil zich hard maken voor een kapel in Berg en Dal, of een plek in de directe nabijheid binnen de dorpskern Berg en Dal waar er gevierd kan worden. Parochianen die hierover willen meepraten, kunnen zich melden.

Verder wil het parochiebestuur zich sterk maken van de Hof van Heden en de Lourdesgrot. Er wordt gedacht over het oprichten van een stichting die het beheer gaat overnemen. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

Ook wil het parochiebestuur het mogelijk maken dat het 100-jarig bestaan van de Lourdeskerk in 2025 gevierd kan worden, mits er genoeg actieve vrijwilligers blijven. Het besluit om de kerk te sluiten is reeds genomen en de gesprekken over herbestemming zullen ook al van start gaan, maar pas na juni 2025 zal er daadwerkelijk iets aan het gebouw gebeuren. De vieringen worden beperkt tot eenmaal per maand en uitvaarten.

Bisdom

Het parochiebestuur zal de bisschop vragen om de kerken aan de eredienst te onttrekken. De bisschop zal hier een besluit over nemen, een decreet. Als dat decreet is uitgevaardigd, zal het worden afgekondigd tijdens een eucharistieviering en op de website. Vanaf dat moment kan daar binnen 10 dagen bezwaar tegen worden aangetekend bij de bisschop van het bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch.

Links:

Brief parochiebestuur dd. 19 april

Beleidsplan

 

Powerpoint-presentatie 19 apri

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bekendmaking 13-02-2022: Parochiebestuur wil twee kerken aan eredienst laten onttrekken

Deze ochtend (zondag 13 februari 2022) is na afloop van de zondagsviering bekendgemaakt dat het parochiebestuur de bisschop vraagt om twee kerken aan de eredienst te onttrekken. Het gaat om de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal. In de kerken is de volgende brief voorgelezen:

Beste parochiaan,

Dit is een brief die ik liever niet had willen schrijven. Maar het is een brief waar bijna geen enkele priester in Nederland meer aan ontkomt. Een brief waarin staat dat een kerk aan de eredienst moet worden onttrokken.

Onze parochie verandert. We hebben op papier een grote parochie, met veel parochianen. Nog steeds zetten 876 vrijwilligers (inclusief koorleden) zich met hart en ziel in voor onze parochie. Maar wie de cijfers van de parochie beter bestudeert, ziet een dalende lijn op alle vlakken: er worden minder kinderen gedoopt, en minder kinderen doen de eerste heilige Communie en het Vormsel. Er zijn minder kerkelijke huwelijken en uitvaarten.

Ook zit onze parochie diep in de rode cijfers. Elk jaar maken we een half miljoen euro verlies. Dit verlies kunnen we wat beperken doordat we goed belegd hebben, maar elk jaar teren we in op ons vermogen. Als het zo doorgaat, is onze parochie binnen enkele jaren failliet.

Er moet dus wat gebeuren. Daar zijn de meeste parochianen het ook wel over eens.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn van mening dat we de bisschop moeten vragen om twee kerken aan de eredienst te onttrekken. Er is een analyse gemaakt van de verschillende locaties. Daarbij is gekeken naar de vitaliteit van de gemeenschappen, de geografische spreiding, de mogelijkheden van het kerkgebouw en de financiën. Het parochiebestuur is tot de conclusie gekomen dat op basis van deze criteria de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Nijmegen en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal op termijn moeten sluiten.

Deze aankondiging zal voor u misschien als een schok komen. Ik begrijp dat deze mededeling u verdrietig of boos kan maken. Een kerk is niet zo maar een gebouw. Voor velen is de kerk een plek waar alle belangrijke momenten in het leven gevierd zijn: van Doopsel tot uitvaart. Een plek waar uw gebeden werden gehoord, een plek waar u troost vond in moeilijke tijden. Dat deze plek verdwijnt doet pijn.

Sluiting van de kerk betekent natuurlijk niet dat we afscheid van u nemen als parochiaan. Ik hoop dat u niet teleurgesteld de kerk de rug toekeert, maar dat u op zoek gaat naar een nieuwe plek binnen onze parochie waar u zich thuis zult voelen. We willen u daarbij helpen. Ook zal het parochiebestuur ervoor zorgen dat deze plek zal blijven herinneren aan de actieve gemeenschap die hier ooit was.

De kerken zullen niet eerder dan 1 januari 2023 sluiten. We willen iedereen ruim de gelegenheid bieden om afscheid te nemen van het kerkgebouw.

Ik begrijp dat er nog veel vragen zijn. Daarom wil ik u uitnodigen voor een bijeenkomst op

dinsdag 22 februari om 19:00 uur in de Lourdeskerk en

woensdag 23 februari om 19:00 uur in de Heilig Hartkerk in Berg en Dal.

Op donderdag 24 februari om 19:00 uur is er nog een bijeenkomst in de Kruispuntkerk in Nijmegen.

Op deze bijeenkomsten zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit nader toelichten en is er gelegenheid om hierop te reageren. Aanmelden is verplicht:  024 – 355 3630 of parochiecentrum@h3eenheid.nl. Daarnaast is er een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen: 06 – 87 24 95 10. Pastor Trees Versteegen en ik bieden u om beurten een luisterend oor tussen 18:00 en 20:00 uur.

Laten we samen op weg gaan naar een nieuwe, vitale parochie waarin ruimte is om ons geloof te belijden en uit te dragen. Laten wij dit proces van samenwerking en naar elkaar toegroeien ook toevertrouwen aan Gods heilige Geest en onze hemelse Moeder Maria, aan wie deze kerk is gewijd.

In gebed met u verbonden wens ik u allen Gods zegen toe.

Pastoor Jacques Grubben

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team

Het voorgenomen besluit om twee kerken aan de eredienst te laten onttrekken komt voort uit het beleidsplan ‘De parochie Heilige Drie-eenheid op weg naar 2030′. Dat beleidsplan is via deze link te downloaden.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Eerdere berichten

Vervolg informatie m.b.t. de Toekomstvisie m.b.t. onze parochie

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt 28,19-20)

Deze woorden van de Heer zijn in feite gericht tot leerlingen van alle tijden en van overal. Ook tot ons. Wij willen als gedoopten onze gemeenschap steeds opnieuw vorm geven. Steeds opnieuw, omdat de tijden veranderen en wij ook. Dat betekent niet dat alles telkens anders moet zijn, maar wel dat we de belangrijke pijlers van onze geloofsgemeenschap telkens goed moeten bekijken. Hebben ze voldoende draagkracht? Kunnen we ze versterken? Moeten we ze vernieuwen?

De afgelopen periode hebben we alle parochianen uitgenodigd hun dromen en ideeën over de toekomst van onze parochie kenbaar te maken. We hebben veel reacties gekregen, veel gediscussieerd en intensief overleg gevoerd. Met dit in ons achterhoofd hebben we een visie ontwikkeld op de toekomst van onze parochie. Hoe ziet onze parochie er uit in 2030? We willen dan een vitale, eigentijdse kerk zijn, die dichtbij de mensen staat. In deze folder leest u wat we daar onder verstaan.

Pastoraal team en parochiebestuur, 19 mei 2021

Het geloof vieren

Het geloof vieren is een belangrijke pijler van onze geloofsgemeenschap. Het liefst vieren we de Eucharistie in volle rijkdom: door actief samen te zingen en te bidden, met een koor of een andere muzikale ondersteuning; door te luisteren naar de lezingen uit de Schrift en naar de uitleg, waardoor die oude teksten actueel worden; door stilte en bezinning en door het delen van Brood en Wijn. Maar ook andere vormen van vieren (gebedsdienst, woord-en communieviering, vespers, aanbidding) zijn mogelijk.

Willen we ons geloof goed kunnen vieren, dan moeten we die vieringen goed voorbereiden, duidelijk tijd en plaats meedelen, het kerkgebouw mooi maken en mensen laten ervaren dat ze welkom zijn.

Bij geloof vieren hoort ook dat we elkaar ontmoeten na de viering, samen koffie drinken of iets eten; met de voorgangers en met elkaar napraten over de inhoud van de viering. Dat zijn heel concreet vormen die het geloof vieren versterken.

 Vormen en verdiepen

Jezus spreekt over iedereen tot zijn leerling te maken. Om echt te groeien in ons geloof, moeten we het ook verdiepen. Daarom is catechese nodig voor kinderen en volwassenen.

Ter voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel; maar ook op andere momenten. Zoals de kindernevendienst, lees- of gespreksgroepen, lezingen en cursussen.

Gemeenschap van gemeenschappen

Door de fusies zijn wij een gemeenschap van gemeenschappen geworden. Dat kan een gevaar zijn, maar is ook een kans. Het gevaar is dat elke gemeenschap op zichzelf blijft, de kans is dat we elkaar versterken en verrijken.

Daarom is het van belang dat we weten wat er in onze parochie gebeurt en dat we open staan voor anderen. Werkgroepen met dezelfde taak kunnen gezamenlijke activiteiten ontplooien. Er kan uitwisseling van koren plaatsvinden. Ook de manieren waarop we ons geloof vormen en verdiepen kunnen baat hebben bij de samenwerkingen tussen de verschillende gemeenschappen.

Dienstbaar zijn

Vanaf het begin hebben christenen voor elkaar gezorgd. We zijn elkaars naasten. We willen de noden binnen onze gemeenschappen proberen te verhelpen of te verlichten: mensen die eenzaam zijn, ouderen, zieken, alleenstaande ouders, vluchtelingen en mensen in armoede.

Als geloofsgemeenschap kunnen we dienstbaar zijn aan de samenleving door samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Met de Advents- en Vastenactie zorgen we dat mensen in andere delen van de wereld ook hulp krijgen.

Kom, zie en doe mee

Zeker in onze maatschappij en tijd waarin de kerken niet meer zo zichtbaar en aanwezig zijn, is het nodig trots te zijn op ons geloof en op onze geloofsgemeenschap. We praten daar niet gemakkelijk over. Het is nodig dat we leren hoe we dat – ook in kleine kring – kunnen doen op een open en uitnodigende manier.

We willen een open, toegankelijke kerk zijn die iedereen welkom heet. Daarom doen we mee aan open monumentendagen, het Grootste Museum van Nederland en andere initiatieven om mensen te laten kennismaken met onze parochie.

Hoe verder?

Nu we weten wat we samen willen, gaan we kijken hoe we er nu voor staan en wat er nodig is om dit te realiseren. U hoort daar binnenkort meer over.

Samengevat in bijgaande (te downloaden) PDF:       Dit zijn wij – Toekomstvisie. Bijlage bij Triptiek 2021-05

 

 

-0-0-0-0-0-

Raadpleging parochianen locaties parochie Heilige Drie-eenheid

m.b.t. de toekomst van de Parochie

Verslag van de Visie bijeenkomsten

In de achter ons liggende maanden zijn er op alle kerklocaties van onze parochie bijeenkomsten georganiseerd waarin parochianen hun visie op de toekomst voor onze parochie konden delen met elkaar, de pastores en leden van het parochiebestuur. Van deze bijeenkomsten is per locatie een samenhangend verslag gemaakt, gebaseerd op de vijf pijlers waarop het beleid van de parochie voorlopig is geordend. De verslagen geven, op basis van de vijf pijlers van de parochievisie, de door de parochianen en pastores ingebrachte punten weer.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onderwerpen, de pijlers en/of de suggesties die in deze verslagen zijn verwoord, neem dan gerust contact met ons op. U kunt daarvoor het contactformulier (onder de button ‘contact)’ gebruiken, een telefoontje plegen of een van ons team persoonlijk benaderen.

Het gaat om de volgende vijf pijlers van de visie.

  • Geloof vieren
  • Geloof vormen en verdiepen
  • Gemeenschap van gemeenschappen
  • Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
  • Kom, zie en doe mee!

Jacques Grubben, pastoor.

De verslagen van de verschillende locaties kunt u in bijgaande pdf vinden:  Verslag Visiebijeenkomsten alle locaties toekomst parochie h.Drie-eenheid 2019-2021

 

Visiebijeenkomsten op locatie (informatie in de Triptiek van 03-09-2020)

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er in het afgelopen jaar door pastoraal team, bestuur en velen van u is nagedacht over de visie van onze parochie: hoe geven we, vanuit de eigenheid van elke locatie, vorm aan onze ‘eenheid in verscheidenheid’? waar willen we als parochie Heilige Drie-eenheid voor staan. Na inbreng van verschillende kanten heeft het pastoraal team vijf pijlers geformuleerd waar we ons toe verhouden:

1. Geloof vieren
2. Gemeenschap van gemeenschappen
3. Geloof vormen en verdiepen
4. Dienstbaar zijn binnen en buiten de geloofsgemeenschap
5. Kom, zie en doe mee

Tijdens de Advent 2019 hebt u ook uw reactie kunnen schrijven en in de wensboom hangen. In januari 2020 is afgesproken om het visie-gesprek een vervolg te geven op locatieniveau. Maar toen kwam Corona en viel bijna alles stil, ook dit proces. Toch willen we nu graag met u in gesprek. De bedoeling van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds reflecteren op de vijf pijlers van de visie, anderzijds specifiek ingaan op de kansen en mogelijkheden van de locatie. Het zou mooi zijn als daar ook concrete acties uit voortkomen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.