Toekomstvisie

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt 28,19-20)

Deze woorden van de Heer zijn in feite gericht tot leerlingen van alle tijden en van overal. Ook tot ons. Wij willen als gedoopten onze gemeenschap steeds opnieuw vorm geven. Steeds opnieuw, omdat de tijden veranderen en wij ook. Dat betekent niet dat alles telkens anders moet zijn, maar wel dat we de belangrijke pijlers van onze geloofsgemeenschap telkens goed moeten bekijken. Hebben ze voldoende draagkracht? Kunnen we ze versterken? Moeten we ze vernieuwen?

De afgelopen periode hebben we alle parochianen uitgenodigd hun dromen en ideeën over de toekomst van onze parochie kenbaar te maken. We hebben veel reacties gekregen, veel gediscussieerd en intensief overleg gevoerd. Met dit in ons achterhoofd hebben we een visie ontwikkeld op de toekomst van onze parochie. Hoe ziet onze parochie er uit in 2030? We willen dan een vitale, eigentijdse kerk zijn, die dichtbij de mensen staat. In deze folder leest u wat we daar onder verstaan.

Samengevat in bijgaande (te downloaden) PDF:

Dit zijn wij – Toekomstvisie. Bijlage bij Triptiek 2021-05

 

Het geloof vieren

Het geloof vieren is een belangrijke pijler van onze geloofsgemeenschap. Het liefst vieren we de Eucharistie in volle rijkdom: door actief samen te zingen en te bidden, met een koor of een andere muzikale ondersteuning; door te luisteren naar de lezingen uit de Schrift en naar de uitleg, waardoor die oude teksten actueel worden; door stilte en bezinning en door het delen van Brood en Wijn. Maar ook andere vormen van vieren (gebedsdienst, woord-en communieviering, vespers, aanbidding) zijn mogelijk.

Willen we ons geloof goed kunnen vieren, dan moeten we die vieringen goed voorbereiden, duidelijk tijd en plaats meedelen, het kerkgebouw mooi maken en mensen laten ervaren dat ze welkom zijn.

Bij geloof vieren hoort ook dat we elkaar ontmoeten na de viering, samen koffie drinken of iets eten; met de voorgangers en met elkaar napraten over de inhoud van de viering. Dat zijn heel concreet vormen die het geloof vieren versterken.

 Vormen en verdiepen

Jezus spreekt over iedereen tot zijn leerling te maken. Om echt te groeien in ons geloof, moeten we het ook verdiepen. Daarom is catechese nodig voor kinderen en volwassenen.

Ter voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel; maar ook op andere momenten. Zoals de kindernevendienst, lees- of gespreksgroepen, lezingen en cursussen.

Gemeenschap van gemeenschappen

Door de fusies zijn wij een gemeenschap van gemeenschappen geworden. Dat kan een gevaar zijn, maar is ook een kans. Het gevaar is dat elke gemeenschap op zichzelf blijft, de kans is dat we elkaar versterken en verrijken.

Daarom is het van belang dat we weten wat er in onze parochie gebeurt en dat we open staan voor anderen. Werkgroepen met dezelfde taak kunnen gezamenlijke activiteiten ontplooien. Er kan uitwisseling van koren plaatsvinden. Ook de manieren waarop we ons geloof vormen en verdiepen kunnen baat hebben bij de samenwerkingen tussen de verschillende gemeenschappen.

Dienstbaar zijn

Vanaf het begin hebben christenen voor elkaar gezorgd. We zijn elkaars naasten. We willen de noden binnen onze gemeenschappen proberen te verhelpen of te verlichten: mensen die eenzaam zijn, ouderen, zieken, alleenstaande ouders, vluchtelingen en mensen in armoede.

Als geloofsgemeenschap kunnen we dienstbaar zijn aan de samenleving door samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Met de Advents- en Vastenactie zorgen we dat mensen in andere delen van de wereld ook hulp krijgen.

Kom, zie en doe mee

Zeker in onze maatschappij en tijd waarin de kerken niet meer zo zichtbaar en aanwezig zijn, is het nodig trots te zijn op ons geloof en op onze geloofsgemeenschap. We praten daar niet gemakkelijk over. Het is nodig dat we leren hoe we dat – ook in kleine kring – kunnen doen op een open en uitnodigende manier.

We willen een open, toegankelijke kerk zijn die iedereen welkom heet. Daarom doen we mee aan open monumentendagen, het Grootste Museum van Nederland en andere initiatieven om mensen te laten kennismaken met onze parochie.

Lees het beleidsplan van onze parochie in bijgaande (te downloaden) PDF:

Beleidsplan ‘Eenheid in versheidenheid’

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.