lichtjes2

Overweging 5 Februari 2023, door Pastoor Jacques Grubben

‘Ben het zout van de aarde en het licht van de wereld’ is de oproep die Jezus, en die doorheen de eeuwen klinkt, meegeeft voor de christenen. Een originele weergave wordt verwoord in de regels van een lied dat ik in Letland hoorde: ‘Bel je grootmoeder die alleen is, en vertel haar dat Jezus is geboren’…Zijn bood-schap is niet louter een opvatting maar een oproep aan ons als gelovigen om daadwerkelijk ‘zout en licht te zijn’. Er van harte mee in te stemmen met ons hart en ons verstand, een uitnodiging om er handen en voeten aan te geven…

Het is met de woorden van Franciscus van Assisi, onder meer van ouders naar kinderen toe, een scheppend bezig zijn. In Letland is het bijvoorbeeld heel gewoon dat ouders en of leerkrachten de kinderen meenemen naar een museum om kennis te maken met de kunst. Soms zijn het eenvoudige kindertekeningen die de aandacht vragen. Ook het oog hebben voor de natuur, de schepping in ‘originele’ zin, is in dit verband de moeite waard. Beiden hebben een bevrijdende en veelal rustgevende invloed ten opzichte van zoiets als een mobieltje…

Kortom, de oproep om ‘zout en licht’ te zijn, is een belangrijk kompas voor een vruchtbaar geloofsleven en het leven überhaupt, zelfs als er een kerk aan de eredienst wordt onttrokken.  Immers de oproep van Jezus nodigt allereerst uit tot het zijn van een gemeenschap, met Hem en elkaar. Jezus wil in ons geboren worden, Hij wil in ons hart wonen. Hij is de hoeksteen en wij mogen ons voegen in het bouwwerk van de geestelijke tempel die de Kerk is …

 • de profeet Jesaja (58, 7-10 roept op tot naastenliefde en zorg voor elkaar;
 • in de 1e brief aan de Korintiërs (2, 1-5) getuigt de apostel Paulus van het kruis van Jezus Christus;
 • in het evangelie volgens Mattheüs (5, 13-16) roept Jezus zijn leerlingen op om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn.

De gebeurtenissen bij de profeet Jesaja spelen zich af tijdens de grote ballingschap in Babylonië, het huidige Irak. De Perzische koningen zijn aan de macht en het rijk van de Chaldeeën is ten einde. Dat betekent dat er meer tolerantie is ten aanzien van het Joodse volk en haar geloof, maar een terugkeer naar Jeruzalem is nog niet aan de orde. En er is sprake van een sociaal en gelovig verval onder de ballingen uit Juda. De handel krijgt de voorkeur boven de gebruikelijke tijd van vasten. De welvaart krijgt de prioriteit ten opzichte van het welzijn van de naasten. Kortom, het ‘ik’ staat meer centraal dan het ‘wij’ van de gemeenschap met God en de medemens. Tegen deze achtergrond klinkt de boodschap van de profeet om terug te keren naar de kern van de Joodse Wet, de liefde tot God en de naaste. In de zorg voor de ander, wordt de verbonden-heid in geloof met Ander of God zichtbaar. De gerechtigheid krijgt dan een plek in de samenleving en het licht van God begint te stralen in de duisternis van de ballingschap in den vreemde. Er komt ruimte voor omvorming en heling naar Gods bedoelingen met in het verlengde hiervan, een terugkeer naar het Heilig Land in de toekomst. Vrij vertaald wordt er weer over de God van Israël gesproken door de kleinzoon en de grootmoeder. Het licht van God is herscheppend onder het volk aanwezig. Dit alles voelt weldadig, barmhartig en rechtvaardig aan…

In het Evangelie gaat Jezus verder met de Bergrede. Afgelopen zondag sprak Hij over zijn pastorale visie. Vandaag geeft Hij zijn apostelen en ook ons, een concrete opdracht mee. Hij gebruikt hiervoor tot twee keer toe een beeldspraak. Allereerst roept Hij hen en ons op om ‘het ‘zout van de aarde te zijn’. Zout geeft smaak aan het eten en het is een conserveringsmiddel. Zo ook in het geloof. Met andere woorden, zij en wij dienen er voor te zorgen dat ons geloof en dat van anderen niet aan kracht verliest door een gebrek aan voeding, daadkracht en of door het te laten verslonzen…

In het verlengde nodigt Jezus hen en ons uit om het ‘licht van de wereld te zijn’. Dit betekent dat ons geloof als een licht zichtbaar dient te zijn voor anderen, dus niet achter de voordeur verborgen maar missionair. Jezus is in die zin iemand van deze tijd waarin er wereldwijd aandacht wordt gevraagd om een missionaire Kerk te zijn. Of in zijn woorden: ‘de lamp moet niet onder de korenmaat, maar op een standaard staan’. Dit houdt in dat onze goede en gelovige werken zichtbaar dienen te zijn. En dan niet om onszelf op de borst te kloppen maar ter ere van God en als voorbeeld voor anderen. Ik denk hierbij aan het voorbeeld van de ouders en of leerkrachten die de kinderen meenemen naar een museum. Zo dient het ook te zijn in het geloof, immers kinderen kunnen veelal niet de weg naar God vinden als zij niet weten wie Hij is, waar Hij woont en laat staan wat zijn bedoelingen met ons mensen zijn…

De apostel Paulus gaat hierop in zijn brief verder. Het geloof dient, zo zegt hij, niet met grote woorden en puur als kennis te worden overgedragen. Nee, eerder door, vanuit onze beperktheid om de grootheid van God en zijn bedoelingen te vatten, ons te laten leiden en inspireren door de Heilige Geest. Tegen deze achtergrond zijn ‘wij’ geroepen om over Jezus en zijn verlossende leven, te spreken en te delen. Dat is: te getuigen van wat Hij in ons leven en van anderen heeft gedaan, net zoals de kleinzoon die zijn grootmoeder belt die alleen is, en haar vertelt dat Jezus is geboren…AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

vvhwkH5Ya5YJiYN9USNLLSjJU7bvTY7q

Laatste mis in Heilig Hartkerk

Op 5 februari 2023 om 10.30 uur tijdens een heilige mis zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van deze kerk onder de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal.

In 1964 werd onder de bezielende leiding van pastoor Van Helvoirt besloten de rectoraatskerk te vervangen door een nieuwe grotere kerk, die paste bij de eigentijdse vragen van liturgie viering. Architect Jan Strik uit Boxtel ontwierp een moderne kerk, gericht op de menselijke ontmoeting rond het altaar. Met de benodigde ruimte voor een kapel, een gemeenschapszaaltje en een pastorie. De inrichting werd vormgegeven door jonge kunstenaars, die zo in eigentijdse taal het gelovig denken gestalte gaven. Op 4 april 1967 kon de nieuwe kerk door Mgr. Bluyssen worden geconsacreerd. De kerk bood ruimte aan 600 personen. In de jaren ’70 waren de lekenpreken  in de vastentijd heel populair.

Als parochie zijn we de vrijwilligers en parochianen van onze kerk in Berg en Dal dankbaar voor al hun werkzaamheden, tijd en energie. Ook zijn we dankbaar voor de inspanningen die men zich heeft getroost om de ontwikkeling van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid mogelijk te maken.

De mis op 5 februari zal worden gecelebreerd door pastoor Grubben, zijn voorganger Norbert Swagemakers en diaken Henk Welling, met medewerking van het gemengd koor, Kalliope en muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop zal er een hapje en drankje zijn ter afsluiting van een gedenkwaardige tijd.

Armoedeconferentie031-768x512

Toespraak bisschop De Korte Armoederapport

Op 30 januari heeft minister Carola Schouten tijdens de landelijke conferentie over Armoede het rapport Armoedeonderzoek 2020-2022 in ontvangst genomen. Mgr. Gerard de Korte, heeft tijdens deze conferentie gereageerd op dit onderzoek. Klik hier om de reactie van Mgr. De Korte lezen.

Maria lichtmis

Overweging 29 januari 2023, door Pastoor Jacques Grubben

‘Zoekt de Heer’. Daartoe worden wij opgeroepen, maar hoe Hem te vinden? Jezus reikt ons als eerste de hand en Hij vindt ons. Door de Zaligsprekingen wijst Hij ons de weg. Wij ontdekken wat een leven naar Gods bedoelingen inhoudt. Door de hand te reiken aan onze naasten ontmoeten wij Hem in hen…

Bij deze woorden denk ik aan de dienstbare en bescheiden houding van emeritus paus Benedictus XVI, die op de laatste dag van 2022 is heengegaan. Hij was zoals de profeten, een ‘instrument’ in de handen van God. Slechts een keer heb ik hem ontmoet. Wij keken elkaar toen recht in de ogen en het voelde alsof hij recht in mijn hart keek. Door en in Jezus was hij in zijn lange leven tot en met de liefde die pijn doet, een nederige dienaar in de wijngaard van de Heer. Een meer aansprekend voorbeeld is wellicht een ouder echtpaar dat elkaar, stevig gearmd, vasthoudt in de Letse sneeuw om maar niet te vallen. Het leven heeft hen vermoedelijk ook pijn gedaan maar ze zijn elkaar in liefde blijven vasthouden.

Het zoeken van de Heer uit zich in daden van gerechtigheid en in een bescheiden en dienstbare houding, bevestigt de profeet Sefanja. Daartoe hoort, volgens mij, bijvoorbeeld ook het biddend voorgaan van ouders naar kinderen. Immers een veelvuldig en oprecht gebed leidt tot een onbaatzuchtige of dienstbare levenshouding en uiteindelijk tot het geluk. Echter het voorleven van het Evangelie, verwoord in de Zaligsprekingen, is als een ‘dwaasheid’ die in de wereld vaak te weinig gewaardeerd wordt en die pijn kan doen. We mogen elkaar echter leren vasthouden, zoals het genoemde oudere echtpaar, om elkaar als wij vallen te helpen opstaan en door te gaan…

 • de profeet Sefanja (2, 3;3, 12-13) roept op tot het zoeken van de Heer;
 • in de 1e brief aan de Korintiërs (1, 26-31) spreekt de apostel Paulus over de roeping van de zwakken in plaats van de sterken;
 • in het evangelie volgens Mattheüs (4, 12-23) houdt Jezus de Bergrede.

De kleine profeet Sefanja is het instrument van God in het koninkrijk Juda in de tijd van koning Josia. Tijdens de regeerperiode van deze koning wordt het boek Deuteronomium teruggevonden in de Tempel. Het volk keert onder zijn leiding terug van haar ‘ongelovige’ weg. Het is echter ook de tijd dat er, in de zevende eeuw voor Christus, enorme politieke spanningen en strijd bestaan tussen de verschillende grootmachten in de omgeving. Juda bevindt zich als een kleine staat tussen hen in. Het probeert de problemen die dit met zich meebrengt, op te lossen door het sluiten van verdragen. In de strijd tussen Assyrië en Egypte kiest het echter verkeerd door zich in de strijd te mengen. De koning gaat derhalve in tegen het advies van de boodschapper van God. Hij houdt zich niet in geloof vast aan God en sneuvelt. Dit zegt met zoveel woorden dat hij en met hem zijn volk, niet in bescheidenheid de Heer zoeken. Zij betalen daarvoor samen een hoge prijs. Enige decennia later gaan immers ook de laatste twee Joodse stammen die het koninkrijk Juda vormen, in ballingschap in Babylonië…

Hoe God dan te zoeken? Hierop geeft Jezus, de zoon van God die mens wordt voor ons, een antwoord. Het Evangelie begint met het onderricht dat Hij geeft aan zijn leerlingen alsmede aan het in groten getale aanwezige volk. Jezus doet dit op een berg, in het Oude Testament traditioneel de plaats van God. Hij houdt een van de vijf bij de evangelist Mattheüs genoemde redes, beter bekend als de Bergrede. Deze is zoiets als zijn ‘maidenspeech’ waarin Hij zijn pastorale visie ontvouwt. Het begint met de bekende Zaligsprekingen, een leven naar Gods bedoelingen. Maar hoe vul je zo’n leven in? In wat volgt treedt Jezus in de voetsporen van de leraar van het Oude Verbond, Mozes. Hij is de ‘nieuwe’ Mozes, de nieuwe leraar. En zoals de eerstgenoemde vanaf een berg de Tien geboden namens God aan het volk geeft, biedt Jezus zijn richtlijnen voor een leven in liefde aan ons aan. Het zalig of gelukkig zijn/worden is te ‘vertalen’ als een in geloof openstaan voor God door middel van het ‘volgen’ van Jezus. En om vandaaruit bereid te zijn tot vergeving, vrede en zachtmoedigheid, gerechtig-heid en zuiverheid. het brengen van troost en het verdragen van kritiek en vervolging omwille van het geloof in God. De richtlijnen hinten op een ‘omgekeerd’ leven ten opzichte van een leven dat, door de geschiedenis heen, een doen en of laten is vanuit kracht, bezit en macht. Het elkaar vasthouden in alle levens-situaties en het goede voorbeeld wordt in de geschiedenis nogal eens gezien als een teken van zwakte in plaats van sterkte. En toch, als we omzien naar het oudere Letse echtpaar, dan is het juist dit wat hen in liefde overeind en gaande houdt…

Zegt de apostel Paulus iets anders? Nee, in zijn brief aan de jonge gemeenschap van christenen in de havenstad Korinthe en die op zoek is naar eigenheid, raadt hij aan om zich vast te houden in geloof aan Jezus Christus. Hij wordt als de zoon van God mens en beschaamt het ‘sterke’ door onvermoed in de menselijke zwakheid van het kruis te laten zien dat de gehoorzaamheid aan Gods bedoelingen, overwint. Jezus’ leven, lijden en sterven zijn vrij vertaald de Zaligsprekingen in optima forma, van een leven in een nabije liefde jegens mensen en die ook pijn doet. De stille en nachtelijke momenten van gebed hebben Hem gesterkt om zijn zending te volbrengen. Paus Benedictus XVI was hierin evenals zijn voorganger een voorbeeld voor ons mensen…AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

drieklank_jan2023

Nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

 • Op 5 februari zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Een terugblik.
 • Carnaval staat voor de deur. Jaren geleden zat Gerard Jansen in het parochiebestuur, nu is hij senator van carnavalsvereniging ‘De Platte Knip’. Een gesprek over wat carnaval voor Brakkenstein betekent.
 • Voor menigeen spookt de onrust van de dag door in de nacht. Redacteur Hans van Gennip vraagt zich af hoe je de dag goed kunt afsluiten.
 • Op de koffie bij parochiaan Karina Bremers.

 

En nog veel meer!

 

U vindt hem in uw brievenbus, mailbox of achterin de kerk! Maar u kunt hem ook hier online lezen.

1VOc-2LE

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

 • “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
 • “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
 • “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
 • “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Hoe deelnemen? 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven, klik hier

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Een productie van ignatiaansbidden.org
Ignatiaansbidden verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

bisschop_jan_liesen_-_geloofsgesprek_11-12-2022

Een prachtig geloofsgesprek met Mgr. Jan Liesen

De bisschop van Breda Mgr. Jan Liesen wordt op dit moment beproefd door een ernstige ziekte. In het donker van zijn persoonlijke leven ontsteekt hij de derde kaars van de advent en ziet hij uit naar de hoop van het Kerstkind, God die ons leven komt delen en daar ook de beproevingen niet uit de weg gaat.

 

WJD23-Instagram-2

De aanmelding voor de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren hebben de keuze uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid.

Meer info, klik hier of meteen aanmelden Huis voor de Pelgrim

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.