Sacrament wijding tot diaken of priester

Sacrament van de wijding

Door het sacrament van de wijding wordt de zending van Jezus Christus aan de apostelen voortgezet in de Kerk van vandaag. Hierin kunnen van oudsher drie lagen worden onderscheiden: bisschop, priester en diaken.  Zij staan ten dienste van het geloofsleven van de Kerk, het Volk van God. Deze dragers van het ‘gewijde ambt’ zijn aangesteld om op een bijzondere wijze in Christus’ naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herder te zijn over de aan hun zorg toevertrouwde kudde. De gelovigen die gedoopt en gevormd zijn hebben eveneens deel aan Christus’ zending van de Kerk. Door dit gemeenschappelijk priesterschap worden zij opgeroepen om in het dagelijks leven bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en daarmee van het koninkrijk van God op aarde.

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.