Featured Image

Bijbelbende

Beste kinderen en (groot/peet) ouders,

Zaterdag 23 maart komen we met de Bijbelbende weer bij elkaar!

Jullie zijn deze keer van harte welkom op zaterdagmiddag als voorbereiding op Palmzondag. Vanaf 14.45u staat er koffie, thee en limo voor iedereen klaar in de Taborkapel naast de pastorie op de heuvel aan het Pastoor Rabouplein. We starten om 15u met het programma. De Bijbelbende is gericht op kinderen van 2,5 jaar tot de Eerste Communie (plm 7 jr). Oudere broers en zussen mogen deze keer ook meekomen om mee te doen en een Palmpasen kruis te maken.

Wat gaan we doen?

Samen het verhaal van (Palm)pasen luisteren, kijken en natuurlijk ook zingen. Daarna maken we een Palmpasen kruis met lekkere & gezonde traktaties voor iemand uit je eigen vrienden/familiekring die oud, ziek of eenzaam is. Wij zorgen voor de kruisen, versiering en lekkernijen. Je mag zelf ook wat fruit of lekkers meenemen voor aan het Palmkruis.

Optocht en Opvang voor kleine kinderen

Als je wilt en kunt, mag je zondag 24 maart meelopen in de Palmpasen Optocht in de kerk om 11.00u. Zoals elke zondag is er kinderwoorddienst voor basisschool kinderen. Palmpasen is Familie zondag, dus er wordt ook opvang voor de kleintjes in de crèche (keuken) van de pastorie. Daar kun je voor of tijdens de viering je kleintje(s) overdragen aan de goede zorgen van 2 vrijwilligers. Vriendjes en vriendinnetjes en familieleden zijn ook van harte welkom bij de Bijbelbende.

Deelname is gratis, maar om alles goed voor te bereiden horen we graag of je komt. Aanmelden liefst voor 18 maart via familie@bremersklaver.nl

Hartelijke groet van

Pastor Herwi, Angela en Karina

Bijbelbende vrijwilligers heilige 3-eenheid parochie

Featured Image

Open koorrepetitie middag

Op vrijdagmiddag 5 april 2024 van 14.00-16.00 uur heeft het Gemengd
Koor HLS een OPEN Repetitiemiddag in de Taborkapel van de
Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting.

Belangstellenden kunnen dan vrijblijvend aan de repetitie deelnemen of
kijken en horen hoe het er aan toe gaat. Kijk of zing mee!
Het Gemengd Koor draagt plm 2x per maand bij aan de zondagochtendmis
in de Cenakelkerk. Onder professionele begeleiding van dirigente Hanneke
van der Grinten en organist Frans Coerwinkel brengen we in deze mooie
kerk allerlei prachtige liederen ten gehore.

We repeteren iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur in de Taborkapel van de Cenakelkerk.

Featured Image

Grafwake

Het waken bij het graf van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag is een mooie traditie
van de Cenakelkerk. De grafwake is een onderdeel van de Goede Week en een
persoonlijke voorbereiding op het Paasfeest; we willen deze nacht in stilte en gebed
met elkaar delen.

Inhoudelijk thema:
Een nieuw Verbond
Een nieuw hart
Met de regenboog als symbool van het verbond
van God met alle mensen

Tijden van de grafwake:
Na de dienst op Goede Vrijdag (19 of 19.30 uur) wordt het Kruis naar de Taborkapel
gebracht en daar waken we dan tot  21 uur.
Op zaterdag ochtend is van 5- 9 uur de grafwake.

De voorbereidingsbijeenkomst was op 25 februari 2024.
Wilt u op een of andere manier deelnemen of invulling geven aan de grafwake dan
kunt u dat melden via het secretariaat.
Een ieder is van harte welkom.

Featured Image

Leerhuis

Nadat we in de periode voor de veertigdagen tijd een aantal mooie bijeenkomsten hebben gehad in
verband met het synodale proces, willen we vanaf 10 april aandacht besteden aan het laatste boek
van Halik, de namiddag van het christendom. Tomàs Halík is een theoloog die tijdens het
communistisch bewind in Tjechoslowakije priester is gewijd. Hij heeft een aantal interessante
boeken geschreven en is een adviseur van de paus. In de Namiddag van het Christendom geeft hij
een analyse van de huidige situatie van de kerk in m.n. Europa en doet ook een aantal voorstellen
zoals uit de ondertitel blijkt: op weg naar een nieuw tijdperk.
Omdat in de bijeenkomsten over het synodale proces de methode van aandachtig lezen en
aandachtig naar elkaar luisteren zo goed bevallen is, willen we proberen die methode ook toe te
passen wanneer we uit het boek samen gedeeltes lezen.
Op 10 april zal ik in de eerste bijeenkomst het boek presenteren en de grote thema’s aangeven. Op
17 en 24 april en op (8) 15, 22 en 29 mei zijn dan de bijeenkomsten waarin we dieper zullen ingaan
op bepaalde thema’s uit dit inspirerende boek
Woensdagmiddag van 1400-16.00 en woensdagavond van 20.00-22.00 in de Oosterse zaal van de
pastorie van de Landstichting

Herwi Rikhof

Featured Image

Leerhuis in de advent: de synode en het synodale proces

Op drie woensdag avonden in de advent willen we aandacht besteden aan de synode die in Rome heeft plaats gevonden als onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen. Al eerder dit jaar (in april) heeft Jos Moons sj een avond over dat synodale proces verzorgd. Aan het begin van dat proces, in de advent van 2021, heeft Herwi Rikhof ook een paar lezingen verzorgd. En we hebben parochie-breed op de verschillende locaties gepraat over de vragen die ons werden voorgelegd.

Op woensdag 13 december zullen Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof praten over de stand van zaken, o.a. aan de hand van de synode documenten, telkens van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel, Cenakelkerk. Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Leerhuis in de advent: de synode en het synodale proces

Op drie woensdag avonden in de advent willen we aandacht besteden aan de synode die in Rome heeft plaats gevonden als onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen. Al eerder dit jaar (in april) heeft Jos Moons sj een avond over dat synodale proces verzorgd. Aan het begin van dat proces, in de advent van 2021, heeft Herwi Rikhof ook een paar lezingen verzorgd. En we hebben parochie-breed op de verschillende locaties gepraat over de vragen die ons werden voorgelegd.

Op woensdag 6 december zullen Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof praten over de stand van zaken, o.a. aan de hand van de synode documenten, telkens van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel, Cenakelkerk. Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Leerhuis in de advent: de synode en het synodale proces

Op drie woensdag avonden in de advent willen we aandacht besteden aan de synode die in Rome heeft plaats gevonden als onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen. Al eerder dit jaar (in april) heeft Jos Moons sj een avond over dat synodale proces verzorgd. Aan het begin van dat proces, in de advent van 2021, heeft Herwi Rikhof ook een paar lezingen verzorgd. En we hebben parochie-breed op de verschillende locaties gepraat over de vragen die ons werden voorgelegd.

Op woensdag 29 november zullen Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof praten over de stand van zaken, o.a. aan de hand van de synode documenten, telkens van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel, Cenakelkerk. Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Start Inschrijving Eerste Communie 2024

De Eerste Communie

Doelstelling:
Het voorbereiden van kinderen uit onze parochie Heilige Drie-eenheid
op hun Eerste Communie door hen gedurende de voorbereidingsperiode
verhalen te vertellen uit de bijbel en samen met hen en hun ouders
activiteiten te ondernemen die dit voorbereidingsproces ondersteunen.

Doelgroep:
Kinderen uit groep 4 of 5 van de basisschool die zich samen met hun ouders
betrokken voelen bij onze parochie, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting en
zich willen gaan voorbereiden op de Eerste Communie in de Cenakelkerk.

Programma:
Vanaf januari tot en met april organiseert de Werkgroep Eerste Communie,
waaronder pastor Herwi Rikhof, in de pastorie van de Cenakelkerk acht
Kinderbijeenkomsten (zes keer op zaterdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur en twee
keer op zaterdagochtend van 10.00 – 11.30 uur).

Elke Kinderbijeenkomst staat in het teken van een
thema, zoals de Naam, de Doop, Mozes en het Laatste
Avondmaal.
De communicanten luisteren naar en praten over de
verhalen over de Schepping, de doop in de Jordaan, de
intocht met Palmpasen, het leven van Mozes, het
Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, de
Emmaüsgangers het ontstaan van de bijbel.

Tijdens de Kinderbijeenkomsten zijn de communicanten ook veel praktisch bezig:
zij versieren bijvoorbeeld zelf hun eigen communiekaars en zij maken
bijvoorbeeld met een groepje communicanten samen een grote collage naar
aanleiding van het scheppingsverhaal.

Witte Donderdag:
Op Witte Donderdag ontvangen de communicanten tijdens een heel
ingetogen mis in de Cenakelkerk voor de eerste keer hun Communie,
nadat zij “het brood voor onderweg” eerst in een processie hebben
binnengebracht. Rond het altaar breken en delen de ouders van de
communicanten samen met hun kind het brood.

Feestcommunie:
Enkele weken na Witte Donderdag vieren wij in de
Cenakelkerk de Feestcommunie samen met de
communicanten en hun families.
De communicanten gaan dan samen met de pastor Herwi
aan één grote tafel zitten en krijgen Brood en Wijn.
Op deze wijze is de Feestcommunie een prachtige
afsluiting van de voorbereidingsperiode, waarbij de
communicanten door het delen van Brood en Wijn nu
echt zijn opgenomen in onze geloofsgemeenschap en
weer verder kunnen groeien in hun geloof.

Ouderparticipatie:
De Werkgroep Eerste Communie locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting gaat
er van uit dat de ouders hun kind zo goed mogelijk begeleiden tijdens het
voorbereidingsproces voor de Eerste Communie door hun kind thuis te helpen
met werken in het werkboek en er voor te zorgen dat hun kind op tijd aanwezig
is bij de Kinderbijeenkomsten .
Ouders zijn welkom bij één of meerdere Kinderbijeenkomsten (inschrijving
tijdens de eerste ouderavond).
De werkgroep organiseert voor de ouders van de communicanten vier
ouderavonden die voor een deel informatief van aard zijn en dus wezenlijk zijn
voor het goed verlopen van de voorbereiding op de Eerste Communie.
Tijdens één ouderavond is er expliciet ruimte gemaakt voor verdieping en de
geloofsopvoeding van communicanten. Het thema van deze ouderavond is
“Geloven en bidden”. Op deze avond is het tevens mogelijk een aantal
verschillende kinderbijbels in te kijken.

Kosten:
Als bijdrage in de kosten vragen wij per communicant € 55,=. Ruim de helft van
deze kosten wordt besteed aan een bronzen kruisje en de communiebeker, die
alle communicanten krijgen, ter herinnering aan hun Eerste Communie.
Verder zijn er natuurlijk kosten voor de werkboeken, de benodigde materialen
voor de Kinderbijeenkomsten enzovoort.

Inschrijven:
Vanaf medio november tot en met eind december zullen achterin de Cenakelkerk
in de Heilig Landstichting en bij de ingang van de Taborkapel van de Cenakelkerk
informatieflyers liggen.
Via deze informatieflyers kunnen ouders de contactpersoon van de Werkgroep
Eerste Communie benaderen.
Wanneer ouders hun kind willen laten deelnemen aan de
voorbereidingsbijeenkomsten en de Eerste Communie in de parochie Heilige
Drie-eenheid, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting, kunnen ouders het
Inschrijfformulier met de Toelichtende brief aanvragen via onze contactpersoon
of downloaden via deze website:
Parochie Heilige Drie-eenheid Vervolgens ontvangen wij het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier graag uiterlijk 31 december 2023
op één van de onderstaande manieren.
– Als scan per mail: contactpersoon: Ester van der Linden:
eerstecommunie.cenakelkerk@gmail.com
– Geprint per post: secretariaat van de Cenakelkerk: Pastoor Rabouplein 1,
6564 BP Heilig Landstichting, t.a.v. Communiewerkgroep.
Het gezin van de communicant dient ingeschreven te staan in onze parochie
Heilige Drie-eenheid.
Nadat het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier voor de Eerste
Communie is gemaild/opgestuurd, wordt het gezin van de communicant in onze
parochie ingeschreven.

Werkgroep Eerste Communie:
De leden van de Werkgroep Eerste Communie zijn:
Herwi Rikhof, Karin Rijnholt, Ester van der Linden,
Janneke Otten en Corinne Spanhoff.
Mochten er nog vragen zijn.
Onze contactpersoon is Ester van der Linden:
E-mailadres: eerstecommunie.cenakelkerk@gmail.com
Telefoonnummer: 06 – 1309 6795.

Featured Image

Vesperviering in de Cenakelkerk zondag 2 juli 17.00 u

Een vesper biedt een goede gelegenheid voor een verstild meditatief moment aan het eind van het weekend: luisterend naar psalmen en eenstemmige gregoriaanse gezangen kun je tot jezelf komen en ruimte maken voor gebed.

De vesper wordt gezongen door zangers van het Gregoriaans Instituut Nijmegen en vrouwenschola Voces Caelestes. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en mee te vieren. Een donatie achteraf wordt zeer op prijs gesteld en komt geheel ten goede aan onze parochiegemeenschap. Meer informatie op www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl of mail uw vraag naar info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl

De laatste vesperviering voor de zomerperiode is op zondag 2 juli om 17.00 uur.

Featured Image

Muziek bij het Mirakel

Het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering voltrokken heeft op 15 maart 1345 in Amsterdam

De Occo Codex, bijeengebracht in opdracht van Pompeius Occo (1483-1537), bankier, koopman en humanist te Amsterdam

 In het voorjaar van 2023 brengt Collegium Musicum Amsterdam een programma rondom de Occo Codex en het Mirakel van Amsterdam. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de ‘Kapel ter Heilige Stede’, gesticht ter herinnering aan het Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam. Het Collegium heeft op zaterdagavond 18 maart, de avond van de Stille Omgang, meegewerkt aan de eucharistieviering in de Engelse kerk aan het Begijnhof, en vervolgde dit op zondagmiddag 19 maart met een concertante uitvoering van hetzelfde programma in ‘de Papegaai’ aan de Kalverstraat in Amsterdam. Het concert wordt herhaald op zaterdag 15 april in de Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Het programma is opgebouwd rondom de Missa Myn hert van Mathieu Gascongne, met daaraan voorafgaand het thema Myn hert altyt heeft verlangen in een compositie van Pierre de la Rue. Van dezelfde componist wordt O salutaris hostia uitgevoerd. Het programma wordt gecompleteerd met werken van anonieme componisten uit de Occo Codex: Cibavit eos en Tantum ergo.

Concertinformatie

Zaterdag 15 april 20:00 – Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting nabij Nijmegen (vrije toegang, collecte)

Graag tot ziens bij onze concerten!

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.