Start Inschrijving Eerste Communie 2023

9 november 2022 - 31 december 2022
Locatie: Cenakelkerk,

De Eerste Communie

Doelstelling:
Het voorbereiden van kinderen uit onze parochie Heilige Drie-eenheid
op hun Eerste Communie door hen gedurende de voorbereidingsperiode
verhalen te vertellen uit de bijbel en samen met hen en hun ouders
activiteiten te ondernemen die dit voorbereidingsproces ondersteunen.

Doelgroep:
Kinderen uit groep 4 of 5 van de basisschool die zich samen met hun ouders
betrokken voelen bij onze parochie, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting en
zich willen gaan voorbereiden op de Eerste Communie in de Cenakelkerk.

Programma:
Vanaf februari tot mei organiseert de Werkgroep Eerste Communie, waaronder
pastor Herwi Rikhof, in de pastorie van de Cenakelkerk acht
Kinderbijeenkomsten (zes keer op zaterdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur en twee
keer op zaterdagochtend van 10.00 – 11.30 uur).

Elke Kinderbijeenkomst staat in het teken van een
thema, zoals de Naam, de Doop, Mozes en het Laatste
Avondmaal.
De communicanten luisteren naar en praten over de
verhalen over de Schepping, de doop in de Jordaan, de
intocht met Palmpasen, het leven van Mozes, het Laatste
Avondmaal op Witte Donderdag, de Emmaüsgangers het
ontstaan van de bijbel.

Tijdens de Kinderbijeenkomsten zijn de communicanten ook veel praktisch bezig:
zij versieren bijvoorbeeld zelf hun eigen communiekaars en zij maken
bijvoorbeeld met een groepje communicanten samen een grote collage naar
aanleiding van het scheppingsverhaal.

Witte Donderdag:
Op Witte Donderdag ontvangen de communicanten tijdens een heel
ingetogen mis in de Cenakelkerk voor de eerste keer hun Communie,
nadat zij “het brood voor onderweg” eerst in een processie hebben
binnengebracht. Rond het altaar breken en delen de ouders van de
communicanten samen met hun kind het brood.

Feestcommunie:
Enkele weken na Witte Donderdag vieren wij in de
Cenakelkerk de Feestcommunie samen met de
communicanten en hun families.
De communicanten gaan dan samen met de pastor Herwi
aan één grote tafel zitten en krijgen Brood en Wijn.
Op deze wijze is de Feestcommunie een prachtige
afsluiting van de voorbereidingsperiode, waarbij de
communicanten door het delen van Brood en Wijn nu
echt zijn opgenomen in onze geloofsgemeenschap en
weer verder kunnen groeien in hun geloof.

Ouderparticipatie:
De Werkgroep Eerste Communie locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting gaat
er van uit dat de ouders hun kind zo goed mogelijk begeleiden tijdens het
voorbereidingsproces voor de Eerste Communie door hun kind thuis te helpen
met werken in het werkboek en er voor te zorgen dat hun kind op tijd aanwezig
is bij de Kinderbijeenkomsten .
Ouders zijn welkom bij één of meerdere Kinderbijeenkomsten (inschrijving
tijdens de eerste ouderavond).
De werkgroep organiseert voor de ouders van de communicanten vier
ouderavonden die voor een deel informatief van aard zijn en dus wezenlijk zijn
voor het goed verlopen van de voorbereiding op de Eerste Communie.
Tijdens één ouderavond is er expliciet ruimte gemaakt voor verdieping en de
geloofsopvoeding van communicanten. Het thema van deze ouderavond is
“Geloven en bidden”. Op deze avond is het tevens mogelijk een aantal
verschillende kinderbijbels in te kijken.

Kosten:
Als bijdrage in de kosten vragen wij per communicant € 50,=. Ruim de helft van
deze kosten wordt besteed aan een bronzen kruisje en de communiebeker, die
alle communicanten krijgen, ter herinnering aan hun Eerste Communie.
Verder zijn er natuurlijk kosten voor de werkboeken, de benodigde materialen
voor de Kinderbijeenkomsten enzovoort.

Inschrijven:
Vanaf medio november tot en met eind december zullen achterin de Cenakelkerk
in de Heilig Landstichting en bij de ingang van de Taborkapel van de Cenakelkerk
informatieflyers liggen.
Via deze informatieflyers kunnen ouders de contactpersoon van de Werkgroep
Eerste Communie benaderen.
Wanneer ouders hun kind willen laten deelnemen aan de
voorbereidingsbijeenkomsten en de Eerste Communie in de parochie Heilige
Drie-eenheid, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting, kunnen ouders het
Inschrijfformulier met de Toelichtende brief aanvragen via onze contactpersoon
of downloaden via de website Parochie Heilige Drie-eenheid
Vervolgens ontvangen wij het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier graag uiterlijk 31 december 2022
op één van de onderstaande manieren.
– Als scan per mail: contactpersoon: Ester van der Linden:
eerstecommunie.cenakelkerk@gmail.com
– Geprint per post: secretariaat van de Cenakelkerk: Pastoor Rabouplein 1,
6564 BP Heilig Landstichting, t.a.v. Communiewerkgroep.
Het gezin van de communicant dient ingeschreven te staan in onze parochie
Heilige Drie-eenheid.
Nadat het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier voor de Eerste
Communie is gemaild/opgestuurd, wordt het gezin van de communicant in onze
parochie ingeschreven.

Werkgroep Eerste Communie:
De leden van de Werkgroep Eerste Communie zijn:
Herwi Rikhof, Karin Rijnholt, Ester van der Linden,
Janneke Otten, Tatiana Macnack en Corinne Spanhoff.
Mochten er nog vragen zijn.
Onze contactpersoon is Ester van der Linden:
E-mailadres: eerstecommunie.cenakelkerk@gmail.com
Telefoonnummer: 06 – 1309 6795.