Overweging 18 september, 25e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Op een van mijn vakantiedagen zat ik een broodje gezond te eten in een lunchroom. Er kwam een jongen met een grote glimlach binnen die na ampele overweging, iets lekkers en een kop thee bestelde. Hij ging op een opvallende plaats zitten en keek eens goed rond. Toen er een meisje in de bediening de trap afkwam bloosde hij hevig. Ook zij kreeg een rode blos op haar wangen. Verliefdheid is iets moois! De jongen en het meisje zagen elkaar wel zitten. Zij hadden er vertrouwen in dat er iets moois tussen hen zou ontstaan…

In de woorden vertrouwen en betrouwbaar staat het niet onbelangrijke woord ‘trouw’ centraal. Trouw zijn is een levenshouding en is een voorbeeld voor anderen in een maatschappij die daar zichtbaar moeite mee heeft. Betrouwbaar zijn doet recht aan de ander zonder daarbij een onderscheid naar persoon te maken. Trouw zijn is verbonden met, de ander liefhebben zoals jezelf. De heilige pater Pio, de gestigmatiseerde kapucijner monnik, zegt in dit verband het volgende. ‘Als je denkt genoeg gedaan te hebben bij het beoefenen van de liefde, bemin nog meer. Als je stilstaat bij moeilijkheden in het beoefenen van de liefde, bemin nog meer. Als je bij verzoening wacht totdat de ander de eerste stap zet, bemin nog meer.’

  • de profeet Amos (8, 4-7) bespreekt het ontrouwe handelen van Israël als een aanklacht van God;
  • de 1e brief van de apostel Paulus aan Timotheüs (2, 1-8) gaat over het aanhoudende gebed om trouw te zijn aan God in Christus;
  • het evangelie volgens Lucas (16, 1-13) handelt over de onrechtvaardige rentmeester.

Amos, is een van de twaalf zogenaamde ‘kleine’ profeten. Namens God bericht hij aan het Joodse volk in de achtste eeuw voor Christus. Hij is afkomstig uit Judea en ‘preekt’ bekering bij de ontrouw aan Gods verbond in Galilea, in de hoofdstad Samaria. En hij is veehoeder en vijgenkweker van beroep. Amos is een gezondene van God en geen ‘broodprofeet’ die de heersende macht naar de mond praat. In de boodschap van God, die hij moet uitdragen, dreigt deze met een tuchtiging, dat is een ballingschap in den vreemde, vanwege de geloofsafval van het volk. Het is een oproep tot het veranderen van de levensstijl. Immers de armen worden verdrukt, de misdeelden verdelgd en met name de heersende klasse geeft de voorkeur aan het verdienen van geld boven de trouw aan het verbond met God. De liefde tot de Heer en de medemens of de ander, staan onder druk. Kortom de boodschap van Amos is zoiets als een ‘last and final call’ zoals we die kort voor het vertrek, op een vliegveld horen. Ook in onze tijd wordt het geld  vereerd als een afgod en wordt de mens steeds vaker behandeld als een vod of verkocht om geld te verdienen. En ook nu klinkt de noodoproep om het morele kompas van de wereld te ‘resetten’ door de medemens of de ander en hierdoor God, opnieuw centraal te stellen in het leven van alledag. Met de woorden van pater Pio uit Italië: ‘Bemin nog meer of beter gezegd, bemin opnieuw…’

Jezus verkondigt de Blijde boodschap, zoals dat in de afgelopen weken het geval was, door middel van een parabel. Hij geeft catechese en spreekt over het wel en wee van een rijk man met een onrechtvaardige rentmeester. Deze wordt ter verantwoording geroepen en ontslag dreigt voor hem. Hij vraagt zich begrijpelijkerwijs af wat hij moet om zichzelf te redden uit deze netelige situatie. Zijn bestaanszekerheid is in het geding. Hij komt na ampele overweging, tot de conclusie dat hij niet kan spitten want een gewone werkman wil hij niet zijn omdat hij zichzelf hiervoor te goed acht. Voor het bedelen schaamt hij zich en is hij wellicht te trots. Hij creëert perspectief door, op onrechtvaardige wijze en ten koste van de rijke man, de rekeningen van zijn baas aan derden te verlagen. Daarmee hoopt de rentmeester in de gunst te komen bij de afnemers van de rijke man en is zijn kostje gekocht. Of dit lukt, weten we echter niet. De les die we mogen leren is dat de rentmeester in zijn handelen zowel in het kleine als het grote onbetrouwbaar is. En dat verstoort niet alleen de relatie met zijn baas maar ook met God omdat dit in strijd is met het verbond dat God met het Joodse volk heeft gesloten. Er is een afgod in het spel omdat niet de liefde tot God en de ander voor de rentmeester centraal staat in het leven, maar het geld.

Vroeg of laat wordt ieder van ons ter verantwoording geroepen al dan niet bij overgang van de dood. De enige vraag die God ons dan stelt is: ‘Was jij betrouwbaar in het kleine en het grote of heb jij de ander bemint?’

De apostel Paulus nodigt zijn medebroeder in het geloof, Timotheüs en daarmee ook ons, uit om de relatie met God door middel van het veelvuldige gebed goed te onderhouden. Door de ingevingen van de Heilige Geest ontdekken wij dan keer op keer dat de sleutel tot het ‘trouw’ zijn in het kleine en het grote, de liefde tot de ander en tot God is. Met de woorden van pater Pio: ‘Bemin nog meer en bemin steeds weer opnieuw…’

Bij het begin van de Vredesweek verwoordt Franciscus van Assisi deze bede als volgt: ‘Met je mond verkondig je de vrede. Zorg dat die nog in hogere mate leeft in je hart.’ De vrede van God zorgt ervoor dat je in de liefde blijft … AMEN

Meer nieuws

Overweging 25 september, 26e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Tijdens mijn vakantie had ik een ontmoeting met een buitenlandse […]

Vredesweek Nijmegen

Het is deze week Vredesweek, vandaag zondag 18 september, wordt […]

Lustrummis Jokolo 24 september

Lustrummis Jokolo, zaterdag 24 september om 16:30 in de Lourdeskerk […]

Afscheidsviering Maldens Gemengd Koor

Op zondag 11 september was er in de H. Antonius […]

Overweging 27/28 augustus, 22e zondag  2022 C door pastoor Jacques Grubben

De kwetsbaren, wie zijn dat? Zijn het de bedelaars die […]